inform_Movzu_4 - Kompterd informasiyann tsviri Kompterd...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kompüterd informasiyanın t sviri ə ə Kompüterd informasiya emalının t şkili m s l l rind say sisteml ri, ə ə ə ə ə ə ə ə veril nl rin t svir formaları v d dl rin xüsusi kodlaşdırılması vacib yer ə ə ə ə ə ə ə tuturlar. 1. Say sisteml ri ə Say (hesablama) sistemi d dl rin r q ml r adlanan m hdud simvollar ə ə ə ə ə ə ə lifbası vasit sil ifad olunması üsuludur. Say sistemi kodlaşdırmanın bir ə ə ə ə formasıdır. Mü yy n lifba vasit sil mü yy n üsullarla yazılan söz ə ə ə ə ə ə ə ə kod (say sistemin t tbiqd d din kodu), kodun alınması prosesin is ə ə ə ə ə ə ə kodlaşdırma deyilir. Say sisteml ri iki cür olur: mövqesiz v mövqeli. ə ə Mövqesiz say sisteml rind ə ə h r bir d d simvolların (r q ml rin) mü yy n yığımı il ifad ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə olunur. Burada d di t şkil ed n r q ml rin qiym tl ri onların tutdugu ə ə ə ə ə ə ə ə ə yerd n (mövqed n) ə ə asılı olmur v hesab m ll ri mür kk b qaydalarla ə ə ə ə ə ə aparılır. Mövqesiz say sisteml rinin tipik nümay nd si Rum say sistemidir. ə ə ə M s l n, Rum say ə ə ə sistemind 1999 bel yazılır: MCMXCIX (M-min, C- ə ə yiiz, X-on, I-bir). d din Ə ə qiym tinin t yinind ki v hesablama m ll rinin ə ə ə ə ə ə ə aparılmasındakı mür kk blikl r gör bu say sisteml rind n kompüter ə ə ə ə ə ə ə texnikasında istifad ə olunmur. Mövqeli say sisteml ri d dl rin t svirind ki yaniliy v hesab ə ə ə ə ə ə ə ə ə m ll rinin aparılmasındakı sad liy gör böyük üstünlükl r malikdirl r. Bu ə ə ə ə ə ə ə ə ə say sisteml rind d di t şkil ed n r q ml rin qiym tl ri onların ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə d dd ki ə ə ə mövqel ri il t yin olunur. M s l n, 111 d di eyni r q ml rd n ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə t şkil ə olunmasına baxmayaraq, onların qiym tl ri bambaşqadır, soldan ə ə birinci 1-yüzü, ikinci 1-onu, üçüncü 1 is vahidi göst rir, ə ə Mövqeli say sisteml rinin tipik nümay nd si bizim işl tdiyimiz onluq ə ə ə ə say sistemidir. Bundan lav , informatikada dig r mövqeli say sisteml rind n d ə ə ə ə ə ə istifad olunur. ə Ə d dl rin yazılısı üçün istifad olunan simvolların (r q ml rin) sayına ə ə ə ə ə ə say sisteminin sası ə deyilir. Onluq say sisteminin sası ondur, y ni burada ə ə d dl rin ə ə ə yazılışı üçün on r q md n (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9) istifad olunur. ə ə ə ə Ə sası q olan mövqeli say sistemind ki ist nil n ə ə ə x d dini bel ifad etm k ə ə ə ə ə olar: x (q) = x n q n-1 + x n-1 q n-2 + ….+ x 2 q 1 + x 1 q 0 + x -1 q -1 +….+ x –m q -m burada x (q) - q saslı say sistemind veril n d d, ə ə ə ə ə q - say sisteminin sası, ə x i - d di t şkil ed n r q ml r (x ə ə ə ə ə ə ə i < q), n - tam hiss d ki m rt b l rin (r q ml rin) sayı, ə ə ə ə ə ə ə ə ə m - k sr hiss d ki m rt b l rin sayıdır. ə ə ə ə ə ə ə M s l ə əə n, 1234,56=1·10
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course ECON 101 taught by Professor H during the Spring '11 term at ENGECON University.

Page1 / 8

inform_Movzu_4 - Kompterd informasiyann tsviri Kompterd...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online