inform_Movzu_6 - PROQRAMLADIRMANIN SASLARI 1...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
PROQRAMLAŞDIRMANIN SASLARI Ə 1. Proqramlaşdırmanın mahiyy ti ə Kompüterd ə m ə s ə l ə l ə rin h ə ll m ə rh ə l ə l ə rind ə n biri d , ə m ə s ə l ə nin h ə lli üçün yaradılmış alqoritm uyğun h ə r hansı proqramlaşdırma dilind ə ilkin proqramın t ə rtibidir. Proqram h ə r hansı alqoritmin kompüterd ə icrası üçü n maşın ə mrl ə rinin ardıcıllığıdır. Başqa sözl , ə proqram-alqoritmin kompüterd ə icrası üçün onun t ə svir formasıdır. Birinci n ə sil maşılarda proqramlar maşın dilind ə yazılırdı. M ə s ə l ə n, iki ə d ə din toplanması t ə xmini olaraq, aşağıdakı kimi yazılırdı: 15 0233 1677 3431 Ə mrin başlanğıcındakı 15 d di m liyyatın kodudur ki, bu da "iki d din ə ə ə ə ə ə toplanmasını v alınan c min yaddaşa yazılmasını" göst rir. ə ə ə 0233, 1677 v 3431 ə yaddaş xanalarının ünvanlarıdır. Bu xanalarda toplananlar v ə c ə m yadda saxlanılır. Bu ə mr bel ə ifad ə olunur: 0233 nömr ə li xanaya yazılmış ə d ə dl , ə 1677 nömr ə li xanaya yazılmış ə d ə d toplanılaraq, n ə tic 3431 ə nömr ə li xanada yerl ş ə dirilir. Proqramın bu üsulla t ə rtibi olduqca çox z ə hm ə t t ə l ə b edir. Bundan başqa, proqram sonradan oxunma üçün aydın alınmır. Maşın dilind ə proqramlaşdırmanın daha bir çatışmazlığı ondan ibar ə t idi ki, eyni bir alqoritmin müxt ə lif kompülerl ə rd ə yerin ə yetirilm ə si üçün müxt ə lif proqramlar yazmaq lazım g ə lirdi. Bel ə ki, h ə r bir kompüterin özünün ə mrl ə r sistemi mövcud idi. Ona gör ə d , ə kompüteri yaradanlar ə sas diqq ə ti proqramlaşdırma prosesini yüngüll ş ə dirm ə y ə yön ə ltdil ə r. Müt ə x ə ssisl ə r tezlikl ə başa düşdül ə r ki, ə mrl ə rin yazılması v ə proqramın t ə rtibi üçün ş ə rti işar ə l ə r sistemi yaratmaqla, maşın kodunun t ə rtib olunma prosesini avtomatlaşdırmaq mümkündür. M ə s ə l ə n, 15 kodu il ə göst ə ril ə n ə mri aşağıdakı kimi yazmaq olar: c= a+b Bu düsturda, yuxarıda sözl t svir edilmiş bütün informasiya ə ə öz ksini tapmışdır: ə Y ni “+" işar si toplamanı, "=" işar si yazmağı v ya m nsub etm ni, latın ə ə ə ə ə ə h rfl ri is , xanalarda yadda saxlanılan d dl r uyğun d yi ə ə ə ə ə ə ə ə ş nl ri ə ə göst rir. ə Kompüterd yerin yetiril n daha mür kk b m liyyatları buna oxşar ə ə ə ə ə ə ə ş kikd yazmaq olar. M ə ə ə s ə l ə n, x>y ş ə rtini yoxlayan ə mri ingilis dilind ə aşağıdakı kimi ifad ə etm ə k olar: if x>y then y=x v ya az rbaycan dilind ə ə ə g r x>y onda y=x ə ə Bu cür yanaşmada aşağıdakıları n z r almaq lazımdır: ə ə ə - mrl rin yazılmasında insan üçün daha aydın ə ə ş rti işar l r sistemi ə ə ə yaratmaq; - bu mrl ri maşının başa düş c yi dil çevirm k üçün proqram yaratmaq. ə ə ə ə ə ə Bununla da, yegan proqram çeviriçid n istifad etm kl , proqramlaşdırma
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

inform_Movzu_6 - PROQRAMLADIRMANIN SASLARI 1...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online