inform_Movzu_7 - MLYYAT SSTEMLR 1. mliyyat sistemi anlay...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
M LİYYAT SİSTEML Rİ Ə Ə Ə 1. Ə m ə liyyat sistemi anlayışı Ə m ə liyyat sistemi ( Ə S) kompüter resurslarını idar ə ed ə n, t ə tbiqi proqramların iş ə salınmasını, onların xarici qurğular v ə dig ə r proqramlarla qarşılıqlı ə laq ə sini, h ə mçinin, istifad ç ə i il ə kompüter arasındakı dialoqu t ə min ed ə n proqram vasit ə l ə rinin m ə cmusudur. Resurs dedikd ə kompüterin ist ə nil ə n komponenti-m ə rk ə zi prosessor, ə m ə li v ə ya xarici yaddaş, xarici qurğu, proqram v ə s. başa düşülür. Ə m ə liyyat sisteml ə ri - informasiya emalının idar ə olunmasını v ə aparat vasit ə l ə ri il ə istifad ə ninin qarşılıqlı ə laq ə sini t ə min edir. Ə S-in ə sas funksiyalarından biri informasiyanın daxiletm - ə xaricetm ə prosesinin avtomatlaşdırılması, istifad ç ə i t ə r ə find ə n yerin ə yetiril ə n t ə tbiqi proqramın idar ə edilm ə sidir. Ə S lazım olan proqramı kompüterin yaddaşına yükl ə yir v ə onun yerin ə yetirilm ə sin ə n ə zar ə t edir. Ə m ə liyyat sisteml ə ri yerin ə yetirdiyi funksiyalara gör ə üç qrupa bölünür: - birm s l ə ə ə li (biristifad çili); ə - çoxm s l li (çoxistifad ç ə ə ə ə ili); - ş b k . ə ə ə Birm s l li ə ə ə Ə S – mü yy n anda konkret bir m s l il bir istifad çinin ə ə ə ə ə ə ə işi üçün n z rd tutulmuşdur. Bu tip S-in nümay nd si Microsoft firması ə ə ə Ə ə ə t r find n yaradılan MS DOS-dur. ə ə ə Çoxm s l li ə ə ə Ə – kompüterd n, multiproqram rejimd vaxt bölgüsü il ə ə ə kollektiv istifad ni t min edir. Bu tip S-a UNIX, OS/2, Windows 95/98/2000 ə ə Ə v s. misal göst rm k olar. ə ə ə Ş b k S ə ə ə Ə - lokal v qlobal ş b k l rin meydana g lm si il ə ə ə ə ə ə ə ə laq dardır v ş b k nin bütün resurslarına istifad çinin müraci tini t min ə ə ə ə ə ə ə ə ə edir. Bu S-a Novell Net Ware, Windows NT, Banyan Vines, IBM LAN, UNIX, Ə Solaris v s. misal göst rm k olar. ə ə ə S kompüterin qoşulması il yükl nir v istifad çi il hesablama siste Ə ə ə ə ə ə mi arasında rahat v lverişli ünsiyy t ü ə ə ə sulu (interfeys) t qdim edir. Funksiyalarına ə gör interfeysin aşağıdakı növl ri var: ə ə Proqram interfeysi - hesablama sistemi ç ə rçiv sind qurğu v ə ə ə proqramların qarşılıqlı laq sini t min ed n vasit l r m cmusudur. ə ə ə ə ə ə ə Istifad ə ni interfeysi – istifad çinin kompüterl qarşılıqlı laq si ə ə ə ə üçün proqram v aparat vasit sidir. Öz növb sind istifad çi interfesi ə ə ə ə ə mrli ə v ə obyektyönlü ola bil r. ə mrli interfeys Ə istifad çiy kompüter resurslarının idar olunması üçün ə ə ə mrl ri klaviaturadan daxil etm y imkan verir. ə ə ə ə Obyektyönlü interfeys – obyektl r, y ni fayl, kataloq (qovluq), disk ə ə aparıcısı, proqram, s n d v s. üz rind m liyyatları bilavasit h yata ə ə ə ə ə ə ə ə ə keçir n hesablama sisteminin resurslarını idar edir.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course ECON 101 taught by Professor H during the Spring '11 term at ENGECON University.

Page1 / 17

inform_Movzu_7 - MLYYAT SSTEMLR 1. mliyyat sistemi anlay...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online