{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

inform_Movzu_8 - Ttbiqi proqram tminat Ttbiqi proqram...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T tbiqi proqram t minatı ə ə T tbiqi proqram t minatı istifad çinin h r hansı m s l ni h ll etm k ə ə ə ə ə ə ə ə ə m qs dil yaradılır. T tbiqi proqram t minatı, sistem PT-nin, xüsus n S-nin ə ə ə ə ə ə Ə idar si altında işl yir. T tbiqi ə ə ə PT-nin t snifat sxemi ş kil 1.-d verilmişdir. ə ə ə T ə tbiqi proqram paketl ri (TPP) istifad çi t r find n h ll edil n m s l nin ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə avtomatlaşdırılması üçün çox güclü al tdir v praktiki olaraq, onu informasiyanın ə ə emalında kompüterin bu v ya dig r funksiya v prosedurlarının nec yerin ə ə ə ə ə yetirilm sini bilm kd n azad edir. Hal-hazırda, öz funksional imkanlarına v ə ə ə ə reallaşdırma üsullarına gör f rql n n çox geniş spektrli TPP mövcuddur. ə ə ə ə TPP – mü yy n olunmuş sinif m s l l ri h ll üçün t yin olunmuş ə ə ə ə ə ə ə ə kompleks proqramdır. Aşağıdakı bir-birind n f rqli TPP-l ə ə ə r var: - ümumi t yinatlı ə (universal); - üsulyönlü; - problemyönlü; - qlobal kompüter ş b k l ri üçün ə ə ə ə ; - hesablama prosesinin t şkili üçün. ə Ümumi t yinatlı ə TPP – istifad çinin funksional m s l l rinin v ə ə ə ə ə ə informasiya sisteml rinin hazırlanması v istismarının avtomatlaşdırılması üçün ə ə t yin olunan universal proqram m hsuludur. ə ə Bu tip TPP-y aşağıdakı ə lar aiddir: - m tn v qrafiki redaktorlar; ə ə - elektron c dv ll ə ə ə r; - veril nl r bazasının idar etm sisteml ə ə ə ə ə ri (VBIS); - inteqrallaşdırılmış paketl ə r; - Case - texnologiyası; - ekspert v süni intellekt sisteml ə ə ri.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ş kil 1. T tbiqi proqram t minatının t snifat sxemi ə ə ə ə Redaktorlar. M tn, s n d, qrafiki veril nl r v r sml rin yaradılması v ə ə ə ə ə ə ə ə ə d yişdirilm si üçün t yin olunan TPP redaktorlar adlanır. Redaktorlar öz ə ə ə funksional imkanlarına gör m tn, qrafiki v n şriyyat sisteml rin bölünür. ə ə ə ə ə ə M tn redaktorları ə m tnli informasiyanın emalı üçün t yin olunur v ə ə ə sas n aşağıdakı funksiyaları yerin yetirir: ə ə ə - m tnin fayla yazılması ə ; - simvol, s tir v m tn hiss sinin yerl şdirilm si, silinm si, v z ə ə ə ə ə ə ə ə ə olunması; - orfoqrafiyanın yoxlanılması; - m tnl rin müxt lif şriftl rl t ə ə ə ə ə ə rtibi; - m tnl rin lazımi formaya salınması ə ə ; - başlıqların hazırlanması, m tnl rin s hif l r bölünm ə ə ə ə ə ə ə si; - söz v ifad l rin axtarışı v v z olunması ə ə ə ə ə ə ; - sad ş kill rin m tnl r daxil edilm ə ə ə ə ə ə ə si; - m tnl rin çapı ə ə . M tn redaktorlarından geniş yayılanları aşağıdakılardı ə r: Microsoft Word, Word Perfect, ChiWriter, MultiEdit v s. ə Qrafiki redaktorlar qrafiki s n dl rin, y ni, diaqram, ş kil, cizgi v ə ə ə ə ə ə c dv ll rin emalı ə ə ə üçün t rtib olunub. Bu redaktorlar fiqur v şriftl rin ölçül rini ə ə ə
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

inform_Movzu_8 - Ttbiqi proqram tminat Ttbiqi proqram...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online