informatikaaaaaaaaaaaaaa_Movzu_3

informatikaaaaaaaaaaaaaa_Movzu_3 - 1.KOMPTERN TEXNK SASLARI...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1.KOMPÜTERİN TEXNİKİ SASLARI Ə Qeyd etdiyimiz kimi, informatikanın sas al ti komputerdir. Komputer ə ə informasiyanın saxlanması, axtarışı, emalı v ks etdirilm si prosesl rini yerin ə ə ə ə ə yetirir. İnformatikanın sas t rkib hiss si olan komputer texnikası komputerl rin ə ə ə ə yaranması v inkişaf m rh l l rini, t snifatını v arxitekturasını, aparat v ə ə ə ə ə ə ə ə program vasit l rini hat edir. ə ə ə ə 1.1.Kompüter texnikasının yaranma tarixi v inkişaf m rh l l ri ə ə ə ə ə Hazırda beyn lxalq termin kimi işl dil n “komputer” ingilis sözü (computer) ə ə ə olub hesablayıcı (maşın m nasında) dem kdir. Bu söz dilimiz g lm zd n ə ə ə ə ə ə vv l onun yerin “r q msal hesablama maşını-RHM”, “elektron hesablama ə ə ə ə ə maşını-EHM” v ya “hesablama maşını-HM” söz birl şm l rind n istifad ə ə ə ə ə ə olunurdu. Komputer texnikasının yaranma tarixi programla idar olunan ilk universal ə komputerin yaradıldığı vaxtdan (1946-cı il) başlanır. Bundan xeyli vv l is ə ə ə hesab m ll rinin yerin yetirilm si üçün mexaniki v elektromexaniki qurğular ə ə ə ə ə ə yaradılmışdır. İlk d f olaraq m şhur fransız alimi Blez Paskal c ml yici maşın ə ə ə ə ə hazırlamışdır.(1642-ci il). 1673-cü ild Vilhelm Leybnis hesab m ll rini yerin ə ə ə ə ə yetir n mexaniki arifmometr yaratmışdır. XIX srd n başlayaraq ə ə ə arifmometrl rd n geniş istifad olunmağa başlandı. ə ə ə 1830-cu ild ingilis riyaziyyatçısı Çarlz Bebic programla işl y n, y ni ə ə ə ə insanın iştirakı olmadan hesablama aparan hesablama maşını (analitik maşın) yaratmağa c hd göst rdi. Maşına programın perfokartlardan daxil edilm si, ə ə ə veril nl rin v n tic l rin is “anbarda” (yaddaşda) saxlanması n z rd ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə tutulurdu. Lakin o vaxtkı texnikanın s viyy si bu cür mür kk b maşını ə ə ə ə yaratmağa imkan verm di. Bebicin fikirl ri sonradan universal komputerl rin ə ə ə yaradılmasının sasını qoydu. ə Yaddaşlı v programla idar olunan universal komputerl rin yaradılmasının ə ə ə n z ri sasları 1930-cu ild A.Türinq (İngilt r ) v E.Post (ABŞ) t r find n ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə inkişaf etdirildi. R g m hesablama maşınlarının yaradılmasının sas prinsipl ri ə ə ə ə Amerika aliml ri Con Fon Neyman, Q.Qoldsteyn v A.Beris t r find n ə ə ə ə ə verilmişdir. Bu n z ri sasların praktiki reallaşdırılması is ilk d f olaraq 1946- ə ə ə ə ə ə cı ild ABŞ-da elektron lampalı elementl rd qurulan ENIAK adlı universal ə ə ə komputerin yaradılması il heyata keçirildi. ə Bu vaxtdan başlayaraq komputer texnikası yüks k sür tl inkişaf etm y ə ə ə ə ə başladı. Koputer texnikasının yarandığı vaxtdan indiy q d r keçdiyi inkişaf ə ə ə tarixini h r biri mü yy n xüsusiyy tl rl s ciyy l n n m rh l l r ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course ECON 101 taught by Professor H during the Spring '11 term at ENGECON University.

Page1 / 18

informatikaaaaaaaaaaaaaa_Movzu_3 - 1.KOMPTERN TEXNK SASLARI...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online