Movzu-15 - Lokal bklr Plan 1 Lokal bklrin topologiyas...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lokal ş b k l r ə ə ə ə Plan 1. Lokal ş b k l rin topologiyası. Topologiyanın növl ri. ə ə ə ə ə 2. Token Ring. Arcnet v Ethernet texnologiyaları. ə 3. Ş b k d işin sistem t minatı. ə ə ə ə ə 1.Lokal ş b k l rin topologiyası. Topologiyanın növl ri. ə ə ə ə ə Lokal kompater ş b k sinin sas t yinatı öz istifad çil rin müxt lif növ ə ə ə ə ə ə ə ə ə informasiya –hesablama xidm tl ri göst rm kl idar etm funksiyalarının ə ə ə ə ə ə ə yüks k s viyy d yerin yetirilm sind n ibar tdir. g r proqram t minatı h r ə ə ə ə ə ə ə ə Ə ə ə ə hansı bir informasiya xidm tini reallaşdırsa, ona h min xidm tin serveri deyilir. ə ə ə Buna misal olaraq fayl serverin, çap serverini elektron poçtu serverini v s. ə göst rm k olar. ə ə Ş b k proqram t minatı ş b k d xidm tl r göst rilm sini v işl rin ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə müxt lif variantlarını reallaşdırır. Bir pill li ş b k l rd ş b k y daxil olan ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə bütün kompüterl r b rab r hüquqlüdur. Onlar ş b k d ayrıca iş yerl ri üçün ə ə ə ə ə ə ə ə f aliyy t göst rir. Işin daha geniş yayılmış variantı lokal ş b k y daxil olan n ə ə ə ə ə ə ə ə güclü m rk zi kompüterin proqram t minatı vasit sil reallaşdırılan fayl serveri ə ə ə ə ə konsepsiyasından istifad edilm sini n z rd tutur. ə ə ə ə ə Lokal kompüter ş b k sind işin başlıca üstünlükl rin aşağıdakılar aid ə ə ə ə ə ə edilir: diskl rd m lumatların saxlanması, çoxsaylı istifad çil r üçün z ruri olan ə ə ə ə ə ə proqram vasit l rinin diskl rd yegan nüsx d daimi saxlanması, bütün ə ə ə ə ə ə ə kompüterl r arasında informasiya mübadil sinin h yata keçirilm si, lokal ə ə ə ə ş b k istifad çil rin qlobal ş b k resurslarına müraci t ed bilm si. ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Elementl rin ş b k y qoşulma konfiqurasiyasına topologiya deyilir. ə ə ə ə ə Topo- logiya ş b k nin bir sıra vacib xarakteristikalarını, o cüml d n etibarlı ə ə ə ə ə işl m sini, m hsuldarlığını, d y rini, mühafiz olunmasını t min edir. ə ə ə ə ə ə ə LKŞ topologiyasının t snifatına yanaşmalardan biri topologiyanı 2 sas sinf ə ə ə bölm kdir: geniş yayılmış v ardıcıl tipli. ə ə Geniş yayılmış topologiya konfiqurasiyasında h r bir kompüterin ötürdüyü ə siqnal yerd qalan kompüterl r t r find n q bul olunur. Bu cür konfiqurasiyaya ə ə ə ə ə ə “ümumi şin”, “ağacab nz r”, “passiv m rk zli ulduz” topologiyalarını aid etm k ə ə ə ə ə olar. Ardıcıl konfiqurasiyalı topologiyada is h r bir fiziki alt-s viyy informasi ə ə ə ə - yanı yalnız bir f rdi kompüter ver bilir. Buna misal olaraq, ixtiyari ə ə ə (kompüterl r bir-biril ixtiyari ş kild birl şirl r), iyerarxik, “halqavari”, ə ə ə ə ə ə “z ncirvari”, “intellek ə tual m rk zli ulduz”, “qar d n l ri ş klind ” v s. ə ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course ECON 101 taught by Professor H during the Spring '11 term at ENGECON University.

Page1 / 6

Movzu-15 - Lokal bklr Plan 1 Lokal bklrin topologiyas...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online