Movzu-16 - Mövzu 16 Qlobal kompüter ş b ə k l ri ə ə...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Mövzu: 16 Qlobal kompüter ş b ə k l ri ə ə ə Plan 1.İnternet qlobal ş b k sinin ümumi xarakteristikası v quruluşu ə ə ə ə 2.TCP/İP protokollar ail si ə 3.İnternetd resursların ünvanlanması ə 4.İnternetin xidm tl rind n istifad imkanları ə ə ə ə 5.İnternet qoşulma ə 1.İnternet qlobal kompüter ş b k sinin ümumi xarakteristikası v ə ə ə ə quruluşu. Hazırda informasiya mübadil sin ehtiyacın artması v müasir texniki ə ə ə nailiyy tl r, qlobal kompüter ş b k l ri dövl tl r arasında m kdaşlıq ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə proqramının h yata keçirilm sinin ayrılmaz t rkib hiss l rind n birin ə ə ə ə ə ə ə çevrilmişdir. Bu m qs dl elm v t hsil , biznes , maliyy iqtisad f aliyy tin ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə sah l r informasiya v s. xidm tl ri göst r n çoxlu sayda kompüter ş b k l ri ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə yaradılmışdır. Müasir iqtisadiyyat öz müşt ril rin mü yy n xidm tl r t klif ed n ə ə ə ə ə ə ə ə ə maliyy t şkilatlarının f aliyy ti üz rind qurulmuşdur. ə ə ə ə ə ə Hesablama texnikasından, yeni informasiya texnologiyalarından istifad ə etm d n müasir t l bl r cavab ver n maliyy t şkilatları sistemini yaratmaq ə ə ə ə ə ə ə ə ə qeyri-mümkündür. Heç d t sadüfi deyildir ki, elektron informasiya ötürülm sini ə ə ə t min ed n kommunikasiya vasit l rinin n böyük istehlakçıları el bu ə ə ə ə ə ə t şkilatlaşdırılmış kompleksl rini birl şdir n qlobal kompüter ş b k l ri milli ə ə ə ə ə ə ə ə v beyn lxalq miqyasda maliyy hesablaşmaları aparmağa v geniş informasiya ə ə ə ə resurslarından h rt r fli istifad etm y imkan verir. ə ə ə ə ə ə Bundan başqa qlobal kompüter ş b k l ri ticar t v istehsal mü ssis l ri ə ə ə ə ə ə ə ə ə üçün bütün gün rzind fasil siz işl y n “reklamçı” funksiyasını da yerin ə ə ə ə ə ə yetirir. Reklamın bu cür t şkili ucuz başa g ldiyind n hazırda dem k olar ki, ə ə ə ə bütün mü ssis l r bu xidm t növünd n istifad edirl r. Qeyd etm k lazımdır ki, ə ə ə ə ə ə ə ə informasiyanın verilm sinin (ötürülm sinin) elektron sisteml rind n istifad ə ə ə ə ə etm d n iqtisadiyyatın idar edilm sinin müasir t l bl r cavab ver n ə ə ə ə ə ə ə ə ə mük mm l bir sistemin yaradılması mümkün deyil. Ona gör d idar etm ə ə ə ə ə ə orqanları proqram-aparat kompleksl rinin sas istehlakçıları olmaqla yanaşı ə ə informasiyanın elektron formada ötürülm sinin v kommunikasiya, vasit l rinin ə ə ə ə t tbiq edildiyi sas sah l rdir. Qlobal kompüter ş b k l ri ayrı-ayrı ə ə ə ə ə ə ə ə avtomatlaşdırlmış sisteml ri laq lndirm kl yanaşı informasiya prosesl rini ə ə ə ə ə ə h m respublika, h m d beyn lxalq s viyy l rd h yata keçirm y imkan ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə verir....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 23

Movzu-16 - Mövzu 16 Qlobal kompüter ş b ə k l ri ə ə...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online