Movzu-16 - Mvzu: 16 Qlobal kompter b k l ri Plan 1.nternet...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Mvzu: 16 Qlobal kompter b k l ri Plan 1.nternet qlobal b k sinin mumi xarakteristikas v quruluu 2.TCP/P protokollar ail si 3.nternetd resurslarn nvanlanmas 4.nternetin xidm tl rind n istifad imkanlar 5.nternet qoulma 1.nternet qlobal kompter b k sinin mumi xarakteristikas v quruluu. Hazrda informasiya mbadil sin ehtiyacn artmas v masir texniki nailiyy tl r, qlobal kompter b k l ri dvl tl r arasnda m kdalq proqramnn h yata keirilm sinin ayrlmaz t rkib hiss l rind n birin evrilmidir. Bu m qs dl elm v t hsil , biznes , maliyy iqtisad f aliyy tin sah l r informasiya v s. xidm tl ri gst r n oxlu sayda kompter b k l ri yaradlmdr. Masir iqtisadiyyat z mt ril rin m yy n xidm tl r t klif ed n maliyy t kilatlarnn f aliyy ti z rind qurulmudur. Hesablama texnikasndan, yeni informasiya texnologiyalarndan istifad etm d n masir t l bl r cavab ver n maliyy t kilatlar sistemini yaratmaq qeyri-mmkndr. He d t sadfi deyildir ki, elektron informasiya trlm sini t min ed n kommunikasiya vasit l rinin n byk istehlaklar el bu t kilatladrlm kompleksl rini birl dir n qlobal kompter b k l ri milli v beyn lxalq miqyasda maliyy hesablamalar aparmaa v geni informasiya resurslarndan h rt r fli istifad etm y imkan verir. Bundan baqa qlobal kompter b k l ri ticar t v istehsal m ssis l ri n btn gn rzind fasil siz il y n reklam funksiyasn da yerin yetirir. Reklamn bu cr t kili ucuz baa g ldiyind n hazrda dem k olar ki, btn m ssis l r bu xidm t nvnd n istifad edirl r. Qeyd etm k lazmdr ki, informasiyann verilm sinin (trlm sinin) elektron sisteml rind n istifad etm d n iqtisadiyyatn idar edilm sinin masir t l bl r cavab ver n mk mm l bir sistemin yaradlmas mmkn deyil. Ona gr d idar etm orqanlar proqram-aparat kompleksl rinin sas istehlaklar olmaqla yana informasiyann elektron formada trlm sinin v kommunikasiya, vasit l rinin t tbiq edildiyi sas sah l rdir. Qlobal kompter b k l ri ayr-ayr avtomatladrlm sisteml ri laq lndirm kl yana informasiya prosesl rini h m respublika, h m d beyn lxalq s viyy l rd h yata keirm y imkan verir....
View Full Document

Page1 / 23

Movzu-16 - Mvzu: 16 Qlobal kompter b k l ri Plan 1.nternet...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online