Movzu-17 - Mvzu 17 Qrafik interfeysli mliyyat sistemlri...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mövzu 17. Qrafik interfeysli m liyyat sisteml ri. ə ə ə Plan 1.Windows-un sas obyektl ri v onların idar olunması. ə ə ə ə 2.Windows-un fayl v qovluqları ə 3.Fayl strukturu il m liyyatlar. ə ə ə 4.Baş menyudan istifad ə 5.Windows lav l rinin qurulması (yaradılması) v l ğv olunması. ə ə ə ə ə 1.Windows-un sas obyektl ri v onların idar olunması. ə ə ə ə Windows m liyyat sistemi istifad çil r üçün rahat işl m mühiti yaratmaq ə ə ə ə ə ə m qs dil meydana g lmişdir. Bu m liyyat sistemi yaranmamışdan vv l ə ə ə ə ə ə ə ə istifad edil n m liyyat sistemi istifad çid n kompüteri idar ed n mrl r ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə dilinin bilm sini t l b edirdi. Windows S-nin yaranması sistem mühiti v ə ə ə Ə ə burada işl m qaydalarına malik olan ə ə qrafiki interfeysin meydana g lm si ə ə istifad çi mrl r struk ə ə ə turunu öyr nm kd n azad etdi. ə ə ə Windows 95/98/2000 NT/XP S-d kompüter qrafiki m liyyat sistemi olub Ə ə ə ə İBM PC platalı kompüterl r üçündür. Onun idar elementi maus (manipulyator) ə ə v ona uyğun manipulyator v klaviaturadır. Sistem kompüteri müst qil idar ə ə ə ə etm k v eyni cür kompüterl rin lokal ş b k sind v internetd işl m k ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə imkanı yaradır. Windows 2000 ekranında sistemin obyektl ri yerl şir ki, bu sah işçi stol ad ə ə ə - lanır. slind işçi stolun ölçüsü çox böyük olur. Onu bir neç monitor ekranında Ə ə ə yerl şdirm k olar. Işçi stol qrafiki mühit olub Windows-un ə ə obyektl ri ə v Win ə - dows-un idar elementl ri ə ə orada ks olunur. ə Kompüterl rl iş zamanı bu sisteml n edilirs , onu obyektl v ya ə ə ə ə ə ə ə idar etm elementl ri il aparılır. Işçi stol ilk anda bir neç nişanla v ə ə ə ə ə ə m s l l r peneli il örtülü olur. ə ə ə ə ə Nişanlar Windows-un obyektl rinin qrafiki ifad si, m s l l r lövh si is ə ə ə ə ə ə ə ə sas idar elementl rind n biridir. ə ə ə ə Windows mrl rin böyük ks riyy ti maus (siçan) vasit sil ə ə ə ə ə ə ə idar olunur ə . Maus onun aktiv idar etm k elementi olan göst ricisi il sıx bağlıdır. Mausu ə ə ə ə yastı s th üz rind h r k t etdirm kl onun göst ricisini işçi stoldakı ə ə ə ə ə ə ə ə ə obyektl rin nişanları v ya passiv idar etm elementi üz rind mövqe yaratmaq ə ə ə ə ə ə olur. Mausla (siçanla) idar nin sas priyotu aşağıdakılardır: ə ə 1.Mausun düym sini sıxıb tez buraxmaq; ə 2.Mausun sol düym sini iki d f ardıcıl kiçik intervalla sıxıb buraxmaq; ə ə ə 3.Sağ düym ni bir v ya iki qat sıxıb buraxmaq; ə ə 4.Dartıb aparmaq. Mausun göst ricisi obyekt nişanı üz rind olduqda sol ə ə ə düym sıxılıb saxlamaqla maus h r k ti, obyektin ekranda yerini d yişir; ə ə ə ə ə 5.Mausla dartılma-dartıb aparma kimi m liyyatlar icra edilir. Obyekt ə ə h r k t etmirs , formasını d yişir; ə ə ə ə ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
6.Xüsusi dartma-mausun sağ düym si göst ricisi nişan üz rind olduqda
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course ECON 101 taught by Professor H during the Spring '11 term at ENGECON University.

Page1 / 10

Movzu-17 - Mvzu 17 Qrafik interfeysli mliyyat sistemlri...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online