Movzu-18 - Mvzu 18 Mtn redaktorlar Plan 1.Sad mtn sndlrinin...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mövzu 18. M tn redaktorları ə Plan: 1.Sad m tn s n dl rinin yaradılması. ə ə ə ə ə a) Microsoft Word m tn prossesoru haqqında ümumi m lumat. ə ə b) Microsoft Word prosessorunda m tnl rl iş ə ə ə 2.Kompleks m tn s n dl rinin yaradılması: ə ə ə ə a) Düsturların daxil edilm si ə b) C dv ll rl iş ə ə ə ə c) Diaqramlarla iş d) Qrafik obyektl rl iş ə ə 1.Sad m tn s n dl rinin yaradılması ə ə ə ə ə a) Microsoft Word m tn prosessoru haqqında ümumi m lumat. ə ə Hazırda bütün dünyada Microsoft firmasının yaratdığı Windows sistemi çox geniş istifad edilir. Buna s b b h min sistemin sad liyi v böyük imkanlara ə ə ə ə ə ə malik olmasıdır. Windows sistemi istifad çinin kompüterl ünsiyy tini ə ə ə asanlaşdırmaq, kompüterin imkanlarından daha geniş v s m r li istifad ni ə ə ə ə ə t min etm k üçün yaradılmış proqramlar paketidir. ə ə Microsoft Office (MS OFFİCE) paketi işl rin yerin yetirilm si üçün ə ə ə n z rd tutulmuş bir qrup proqramlardan ibar tdir. Onun t rkibin aşağıdakı ə ə ə ə ə ə proqramlar daxildir: Word- m tnl rin hazırlanması üçün n z rd tutulan redaktor. ə ə ə ə ə Excel-hesablama c dv ll rinin hazırlanması proqramı. ə ə ə Access-veril nl r bazası üz rind m liyyatlar aparmaq üçün ə ə ə ə ə ə proqramlaşdırma vasit si. ə Power Point (pav pojent)- prezentasiyaların, slaydların v dig r elektron ə ə ə s n dl rin hazırlanması proqramı. ə ə ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Outlook (autluk)-ofis daxil olan informasiyanı idar etm k görüşl r t yin ə ə ə ə ə etm k, işçil r tapşırıqlar verm k v icra intizamına n zar t etm k, birg ə ə ə ə ə ə ə ə ə s n dl r baxmaq üçün n z rd tutulmuş proqram v s. ə ə ə ə ə ə ə ə Bu t rkib vaxtaşırı olaraq d yiş d bil r. ə ə ə ə ə MS OFFİCE paketinin n geniş yayılmış proqramlarından biri Word m tn ə ə redaktorudur. F rdi kompüterd istifad çinin yerin yetirdiyi işl rin hamısı slind bu v ə ə ə ə ə ə ə ə dig r s viyy d növb ti işl nm üçün n z rd tutulan m lumatların ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə hazırlanmasından ibar tdir. Bu h r şeyd n vv l s n dl rin hazırlanması ə ə ə ə ə ə ə ə işl rin aiddir. Hazırlanan s n din m zmunun t şkiledicil ri m tn m lumatları, ə ə ə ə ə ə ə ə ə c dv ll r, riyazi formulalar, qrafik obyektl r v i.a. ola bil r. ixtiyari m tn ə ə ə ə ə ə ə redaktoru qarşısında duran sas m s l istifad çil r s n dl rin yaradılması v ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə işl m si üçün optimal ş rait yaradılmasından ibar tdir. ə ə ə ə Müasir m tn redaktorları istifad çil r h m müxt lifliy , h m d ə ə ə ə ə ə ə ə ə mür kk blik s viyy sin gör f rql n n s n dl rin yaradılması, işl nm si v ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə saxlanmasına imkan ver n proqram m lumatından ibar t olmalıdır. Son vaxtlar ə ə ə m tn redaktorlarını m tn prosessorları il getdikc daha çox
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

Movzu-18 - Mvzu 18 Mtn redaktorlar Plan 1.Sad mtn sndlrinin...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online