Movzu-19 - Mvzu: 19 Elektron cdvllr. Plan 1. Cdvl...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mövzu: 19 Elektron c dv ll r. ə ə ə Plan 1. C dv l prosessorları haqqında ümumi m lumat v Excel c dv l proses ə ə ə ə ə ə - soru. 2. Elektron c dv lin sas anlayışları. ə ə ə 3. M lumatların daxil edilm si, redakt olunması v formatlaşdırılması ə ə ə ə 4. Elektron c dv lin m zmunu. ə ə ə 5. Hesablamalar üçün elektron c dv lin t tbiqi. Dioqram v qrafikl rin ə ə ə ə ə qurulması. 6. Excel s n dl rin çap edilm si. ə ə ə ə 1.C dv l prosessorları haqqında ümumi m lumat v Excel c dv l ə ə ə ə ə ə prosessoru. Windows sisteminin t rkibin daxil olan mühüm proqram vasit l rind n ə ə ə ə ə biri d Excel adlanan elektron c dv lidir. Elektron c dv li müxt lif forma v ə ə ə ə ə ə ə m zmunlu c dv ll r yaratmağa, bu c dv ll r v onların ayrı-ayrı elementl ri ə ə ə ə ə ə ə ə ə (s tirl ri, sütunları v xanaları) üz rind m liyyatlar aparmağa, n tic l ri ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə yadda saxlamağa, onları dig r c dv ll rd istifad etm y v n hay t, ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə Windows –un t rkibin daxil olan başqa sisteml rl , m s l n, Word-la birg ə ə ə ə ə ə ə ə işl m y imkan verir. ə ə ə Elektron c dv ll ri sas n c dv l formasında t qdim edil n ə ə ə ə ə ə ə ə ə informasiyanın saxlanması v işl nm sin xidm t edir. ə ə ə ə ə M lumatların münasib ş kild t qdim edilm si üçün c dv ll rd n istifad ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə olunur. Kompüterl r bel c dv ll rin elektron formada t qdim edilm sini t min ə ə ə ə ə ə ə ə edir v bununla onların lazımi qaydada yenid n işl nm si v ks etdirilm si ə ə ə ə ə ə ə üçün yaxşı ş rait yaratmış olur. Bu m qs dl istifad olunan proqramlar sinfi ə ə ə ə ə elektron c dv ll ri adlanır. Elektron c dv ll rin layih l şdirilm si üçün ə ə ə ə ə ə ə ə ə istifad edil n proqram vasit l rini c dv l prosessorları ( m liyyatçılar) ə ə ə ə ə ə ə ə adlandırmaq q bul olunmuşdur. Bunlar h m c dv ll rin yaradılmasına, h m d ə ə ə ə ə ə ə c dv l m lumatlarının işl nm sinin avtomatlaşdırılmasına imkan verir. Ona ə ə ə ə ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
gör d h m elektron c dv l, h m d c dv l prosessorları anlayışlarına yerin ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə yetirdikl ri funksional t yinat nöqteyi-n z rind n eynigüclü anlayışlar kimi ə ə ə ə ə baxmaq olar. Elektron c dv ll rin köm yi il müxt lif iqtisadi, mühasibat, müh ndis ə ə ə ə ə ə ə hesablamalarını yerin yetirm k, müxt lif tip dioqramlar qurmaq, mür kk b ə ə ə ə ə iqtisadi t hlil aparmaq, müxt lif t s rrüfat situasiyalarını (v ziyy tl ri) ə ə ə ə ə ə ə modell şdirm k, bu stansiyaların h llini optimallaşdırmaq v bir çox dig r ə ə ə ə ə m s l l ri h ll etm k olar. ə ə ə ə ə ə C dv l prosessorlarının funksiyaları olduqca müxt lifdir. Bunlardan n ə ə ə ə ön mlil ri aşağıdakılardır: ə ə -elektron c dv ll rin yaradılması v redakt edilm si; ə ə ə ə ə ə
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course ECON 101 taught by Professor H during the Spring '11 term at ENGECON University.

Page1 / 16

Movzu-19 - Mvzu: 19 Elektron cdvllr. Plan 1. Cdvl...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online