{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Movzu-20.20a - Mvzu 20 Qrafik redaktorlar Plan 1 Kompter...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mövzu: 20 Qrafik redaktorlar. Plan 1. Kompüter qrafikası, onun t yinatı, növl ri v internetd rolu. ə ə ə ə 2. Rastr, vektor v fraktal qrafikası il işin sasları. ə ə ə 3. T svirl rin h lli v ölçül ri. ə ə ə ə ə 1. Kompüter qrafikası, onun t yinatı, növl ri v internetd rolu. ə ə ə ə Kompüter qrafikası il iş f rdi kompüterin istifad sinin n geniş yayılmış ə ə ə ə istiqam tl rind ndir. Özünd bu işl t kc peş kar r ssamlar v dizaynerl r ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə deyil, ist nil n istifad çi m şğul olur. H r hansı mü ssis d q zet v ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə jurnallarda reklam elanlarının verilm si v ya sad c olaraq reklam v r qi, ə ə ə ə ə ə buklet buraxılmasına ehtiyac yarana bil r. Iri firmalar bu işi xüsusi dizayner ə büroları v reklam agentlikl rin tapşırırlar. M hdud büdc y malik olan kiçik ə ə ə ə ə ə mü ssis l r is , ad t n öz v saitl ri v mövcud proqram vasit l ri il ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə kifay tl nm li olur. ə ə ə Müasir multimediya proqramları kompüter qrafikası olmadan f aliyy t ə ə göst r ə mir. Qrafika üz rind iş kütl vi t tbiq edil n proqram t rtib ed n ə ə ə ə ə ə ə proqramçılar kollektivinin iş vaxtının 90%-ni hat edir. ə ə Redaksiya v n şriyyatların işind sas m k m sr fl ri v qrafik ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə proqramlarla b dii v t rtibat işl rinin payına düşür. ə ə ə ə Qrafik proqram vasit l rinin geniş istifad si z rur ti “internetin” inkişafı il ə ə ə ə ə ə laq dar olaraq xüsusil hiss olunmağa başlamışdır. Bu işd aparıcı rol ayrı- ə ə ə ə ayrılıqda yaradılmış milyonlarla “ev s hif l ri” vahid “torda” birl şdir n ə ə ə ə ə World,Wide, Web (WWW) xidm tin m xsusdur. H min s hif l rl öt ri ə ə ə ə ə ə ə ə ə tanışlıq, bel başa düşm y imkan verir ki, kompüter qrafikasız t rtibat r qab t ə ə ə ə ə ə mühitind f rql nm k kütl vi diqq t c lb etm k şansı yaratmır. ə ə ə ə ə ə ə ə Cazib dar Web-s hif l r yaratmağa olan t l bat bu işin tapşırılması olduğu ə ə ə ə ə ə r ssam v dizaynerl rin imkanlarından d f l rl çoxdur. Bununla laq dar ə ə ə ə ə ə ə ə ə olaraq müasir qrafik vasit l r el yaradılır ki, n inki t kc peş kar r ssam v ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
dizaynerl r üçün lverişli al m olsun, h mçinin r ssamlıq üçün z ruri ə ə ə ə ə ə qabiliyy ti v v rdişi olmayanların m hsuldar f aliyy tin ş rait yaratsın. ə ə ə ə ə ə ə ə Kompüter qrafikası il iş üçün çox sayda proqram t minatının olmasına ə ə baxmayaraq kompüter qrafikasının c mi üç növünü f rql ndirirl r. Bunlar rastr ə ə ə ə qrafikası, vektor qrafikası v frakmal qrafikasıdır. Onlar monitorun ekranında ks ə ə olunanda v ya kağız üz rind çap zamanı t svirin formalaşması prinsipl rin ə ə ə ə ə ə gör f rql nirl r. ə ə ə ə Rastr qrafikasını elektron (multimediya) v poliqrafik n şrl rin hazırlanması ə ə ə
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

Movzu-20.20a - Mvzu 20 Qrafik redaktorlar Plan 1 Kompter...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online