{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Mövzu-6 - Mvzu 6 Sistem proqram tminat...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mövzu: 6. Sistem proqram t minatı. ə Plan 1.Proqram t minatının t yinatı v quruluşu. ə ə ə 2.Sistem proqram t minatı v onun t yinatı. ə ə ə Elektron kompüterl r proqramla idar olunan hesablayıcı maşındır. H r hansı ə ə ə m s l ni kompüterd h ll etm k üçün onun h ll alqoritmi sasında qurulmuş proq ə ə ə ə ə ə ə ə ram olmalıdır. Kompüterin f aliyy ti onun yaddaşına yazılmış proqramla t min edilir. ə ə ə Proqram t kc konkret m s l nin h lli üçün deyil, istifad çi il kom ə ə ə ə ə ə ə ə püter arasında lverişli formada ünsiyy t yaratmaq, informasiyanın işl nm si pro ə ə ə ə sesini idar etm k, ə ə m s l l rin h llind proqramçıya köm k etm k, proqramçının s hvl rini aşkar edib, ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ona çatdırmaq v s. üçün d lazımdır. Bu v ya dig r funk ə ə ə ə siyaları yerin yetirm k ə ə m qs dil kompüter uyğun proqramlar kompleksi il t min olunmalıdır. ə ə ə ə ə H min proqramlar kompleksin kompüterin proqram t minatı sistemi ə ə ə deyilir. Müasir kompüterl r yalnız texniki göst ricil rl deyil, proqram t minatının z nginliyi il d ə ə ə ə ə ə ə ə qiym tl ndirilir. ə ə Bel likl , proqram t minatı kompüterl istifad çil rin m s l l rinin h llini t şkil ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ed n proqramlar toplusudur. Proqram t minatı kompüterin vacib t rkib hiss l rind n ə ə ə ə ə ə biridir v onun mü yy n hiss si texniki aparatla birlikd alıcılara çatdırılır. ə ə ə ə ə Müasir h yatda yeni informasiya texnologiyasının sür tl inkişafı v onun t tbiq ə ə ə ə ə sferasının geniş vüs t alması proqram t minatının intensiv inkişafına s b b oldu. ə ə ə ə Bununla laq dar qeyd etm k olar ki, 2002-ci ild dünya miqyasında proqram ə ə ə ə t minatının inkişaf etdirilm si üçün 140 milyard dollar v sait s rf olunmuşdur. Bu v sait ə ə ə ə ə hesabına proqram t minatının inkişaf meyli h r il müt madi olaraq (ild 20%) artır. ə ə ə ə Ümumiyy tl , proqram t minatı dedikd ə ə ə ə hesablama texnikası vasit l rinin t tbiqi ə ə ə il m lumatların işl nm si sisteminin yaradılması v işl nm si üçün proqramların v ə ə ə ə ə ə ə ə s n d vasit l rin m cmusu n z rd tutulur. ə ə ə ə ə ə ə ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Proqram t minatının yerin yetirilm si funksiyasından asılı olaraq onu iki (2) qrupa ə ə ə bölm k olar: ə Sistem proqram t minatı ə (SPT) v ə T tbiqi ə (xüsusi) proqram t minatı. ə Sistem proqram t minatı ə kompüterd informasiyanın işl nm si prosesini t şkil ə ə ə ə edir. Mahiyy tin gör o proqram idar etm qurğusudur, b z n onu kompüterin bir ə ə ə ə ə ə ə hiss si hesab edirl r. ə ə T tbiqi proqram t minatı ə ə t tbiqi m s l l ri h ll etm k üçün lazım olan ə ə ə ə ə ə ə proqramlar yığımından ibar tdir. Bu cür proqramların seçilm si h ll edil c k ə ə ə ə ə m s l l rin xarakterind n asılıdır (m s l n, iqtisadi, texniki v s.). ə ə ə ə ə ə ə ə ə 2
Background image of page 2
2. Sistem proqram t
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

Mövzu-6 - Mvzu 6 Sistem proqram tminat...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online