Movzu 8 - Mvzu 8 Ttbiqi proqram tminat Plan 1 Ttbiqi...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mövzu 8. T tbiqi proqram t minatı ə ə Plan 1. T tbiqi proqram t minatı anlayışı. ə ə 2. T tbiqi proqram t minatın t snifatı ə ə ə 3. T tbiqi proqram t minatına nümun l r. ə ə ə ə 1. T tbiqi proqram t minatı anlayışı. ə ə T tbiqi proqram t minatı 2 qrupa bölünürl r: ə ə ə 1) proqramlaşdırma sisteml ri v 2) proqram lav l ri. ə ə ə ə ə Proqramlaşdırma sisteml ri ə peş kar proqramçılar üçündür, müxt lif ə ə proqramlaşdırma dill rind proqramlar yazmağa imkan verir. Hal-hazırda vizual ə ə proqramlaşdırma sisteml ri (Visual Basic, Borland Delphi v s.) geniş t tbiq ə ə ə edilir. Proqram lav l ri ə ə ə mü yy n m liyyat sisteminin idar si altında f aliyy t ə ə ə ə ə ə ə göst rir. M s l n, m tn redaktoru Word Windows m liyyat sisteminin ə ə ə ə ə ə ə proqram lav sidir. Proqram lav l ri m tni, qrafik, d di, audio v video- ə ə ə ə ə ə ə ə ə informasiyanı emal etm y , h mçinin kompüter ş b k l ri il işl m y imkan ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə verir. H r bir istifad çi praktiki olaraq ümumi t yinatlı proqram lav l ri il ə ə ə ə ə ə ə işl m y ehtiyac duyur. Buraya: m tn redaktoru, qrafik redaktor, elektron ə ə ə ə c dv l, veril nl r bazasının idar etm sistemi (VBİS), h mçinin multimediya- ə ə ə ə ə ə ə t qdimatlar yaratmaq üçün olan lav l r aiddir. Hal-hazırda geniş yayılmış ə ə ə ə ümumi t yinatlı proqramı lav l rind n biri ə ə ə ə ə Mikrosoft Offisse proqramıdır. Qlobal v lokal ş b k l rin sür tli inkişafı il bağlı olaraq müxt lif ə ə ə ə ə ə ə ə kommunikasiya proqramlarının h miyy ti artır. Kommunikasiya proqramları ə ə ə artıq m liy ə ə yat sisteml rinin t rkib elementin çevrilmişdir. ə ə ə Antivirus proqramları da ayrıca bir qrup t şkil edir. Xüsusi t yinatlı proqram ə ə lav l ri müxt lif f aliyy t sah l rind çalışan peş kar istifad çil r üçün ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə n z rd tutulmuşdur. Buraya: kompüter qrafikası sisteml ri, avtomatlaşdırılmış ə ə ə ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
layih l ş ə ə dirm sisteml ri, mühasibat proqramları, kompüter lüğ tl ri, avtomatik ə ə ə ə t rcüm sisteml ri v s. aiddir. ə ə ə ə Istifad çil rin bir qismi öyr tm proqramlarından istifad etm kl öz ə ə ə ə ə ə ə t hsil ə l ə rini artırırlar. Buraya: xarici dil proqramlar, repetitorlar, müxt lif f nl r ə ə ə üzr testl r aiddir. ə ə Lazer diskl rind ki müxt lif multimediya proqram lav l ri ə ə ə ə ə ə (ensiklopediyalar, soraq kitablar v s.) böyük h miyy t k sb edir. ə ə ə ə ə Istifad çil rin ks riyy ti kompüterl tanışlığa kompüter oyunları il ə ə ə ə ə ə ə başlayır. Buraya: m ntiq oyunlar, strateji oyunlar, idman oyunları v s. aiddir. ə ə 2. T tbiqi proqram t minatın t snifatı. T tbiqi PT-nın t snifatı aşağıdakı ə ə ə ə ə kimidir. T tbiqi proqram paketi
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

Movzu 8 - Mvzu 8 Ttbiqi proqram tminat Plan 1 Ttbiqi...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online