Movzu 14 - Mvzu 14. Kompter b k l rinin arxitekturas Plan...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Mvzu 14. Kompter b k l rinin arxitekturas Plan 1. b k anlay v onun yaradlmas z ruriliyi 2.Kompter b k l rinin t yinat v t snifat 3.Lokal kompter b k l rinin aparat vasit l ri (server, fayl-server, kliyent-server, ii stansiyalar v s.) 4.Rabit kanallar vasit sil m lumatlarn trlm si (simpleks, dupleks v yardupleks) v OS modeli. 1. b k anlay v onun yaradlmas z ruriliyi Kompterl r informasiyann il nm si n elektron aparat olmaq etibaril sas n drd elementd n: prosessordan, operativ yaddadan, xarici yaddadan, giri-x qurularndan ibar tdir. Son vaxtlarad k hesablayc manlardan t klikd istifad olunurdu, y ni onlar arasnda rabit yaradlmamdr. Hesablama sisteml rind t tbiq edil n yegan rabit vasit l ri h min sistemin znn ayr-ayr hiss l ri arasnda rabit x tl ri idi. Kompterl rin yerli (lokal) istifad sulunun n byk qsuru ondan ibar t saylrd ki, bir mann istifad il ri ancaq onlara m xsus mann xarici yaddanda saxlanan informasiyadan istifad ed bilirdil r. Dig r kompterl rin yaddandak m lumatlara yol tapmrdlar. Daha bir atmamazlq kompterl r arasnda laq sizlik raitind dig r kompterl rd hans m lumatlarn v proqramlarn saxlanld haqda informasiya almaq ox tin olurdu. Bu proqramn iini tinl dirir v ox vaxt onu kimins t r find n aparlm m liyyat yenid n aparmaq m cburiyy ti qarsnda qoyurdu. Yuxarda gst ril n nqsanlar kompter hesablama b k si yaratmaqla, y ni kompterl rin rabit kanallar il birl dirm kl aradan qaldrmaq mmknly m yy nl dirildi. AB-da bi ii 12 il gr bilmi v ilk ara b k sinin yaradlmas n bir ne milyarda x rc kmil r. Kompter b k l rinin t tbiq sah sind Byk Britaniya pot idar sinin Prectel b k sinin mv ff qiyy ti qeyd edilm lidir. b k nin abonenti adi ev telefonundan v televizordan istifad ed r k aadaklar haqqnda informasiya ala bil r: yenilikl r, hava haqqnda m lumat, idman yarlarnn n tic l ri, teatr v kino repertuar, q zetd n mvzular zr s hif l r, maazada olan mallar, mxt lif m nb l rd n elanlar, i q bul olunanlar v s. mumiyy tl hesablama b k si multimanla sistem olub, kanallar vasit sil informasiya mbadil sin m nsub geni razid yerl n kompterl r m cmusudur. Kompter b k sinin t kilind...
View Full Document

Page1 / 13

Movzu 14 - Mvzu 14. Kompter b k l rinin arxitekturas Plan...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online