Movzu 14 - Mövzu 14 Kompüter ş b k l rinin...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Mövzu 14. Kompüter ş b k l rinin arxitekturası ə ə ə ə Plan 1.Ş b k anlayışı v onun yaradılması z ruriliyi ə ə ə ə ə 2.Kompüter ş b k l rinin t yinatı v t snifatı ə ə ə ə ə ə ə 3.Lokal kompüter ş b k l rinin aparat vasit l ri (server, fayl-server, kliyent-server, ə ə ə ə ə ə işçi stansiyalar v s.) ə 4.Rabit kanalları vasit sil m lumatların ötürülm si (simpleks, dupleks v ə ə ə ə ə ə yarıdupleks) v OSİ modeli. ə 1.Ş b k anlayışı v onun yaradılması z ruriliyi ə ə ə ə ə Kompüterl r informasiyanın işl nm si üçün elektron aparatı olmaq etibaril sas n ə ə ə ə ə ə dörd elementd n: prosessordan, operativ yaddaşdan, xarici yaddaşdan, giriş-çıxış ə qurğularından ibar tdir. ə Son vaxtlarad k hesablayıcı maşınlardan t klikd istifad olunurdu, y ni onlar ə ə ə ə ə arasında rabit yaradılmamışdır. Hesablama sisteml rind t tbiq edil n yegan rabit ə ə ə ə ə ə ə vasit l ri h min sistemin özünün ayrı-ayrı hiss l ri arasında rabit x tl ri idi. ə ə ə ə ə ə ə ə Kompüterl rin yerli (lokal) istifad üsulunun n böyük qüsuru ondan ibar t sayılırdı ə ə ə ə ki, bir maşının istifad çil ri ancaq onlara m xsus maşının xarici yaddaşında saxlanan ə ə ə informasiyadan istifad ed bilirdil r. Dig r kompüterl rin yaddaşındakı m lumatlara ə ə ə ə ə ə yol tapmırdılar. Daha bir çatışmamazlıq kompüterl r arasında “ laq sizlik” ş raitind ə ə ə ə ə dig r kompüterl rd hansı m lumatların v proqramların saxlanıldığı haqda informasiya ə ə ə ə ə almaq çox ç tin olurdu. Bu proqramın işini ç tinl şdirir v çox vaxt onu kimins ə ə ə ə ə t r find n aparılmış m liyyatı yenid n aparmaq m cburiyy ti qarşısında qoyurdu. ə ə ə ə ə ə ə ə Yuxarıda göst ril n nöqsanları ə ə kompüter hesablama ş b k si ə ə ə yaratmaqla, y ni ə kompüterl rin rabit kanalları il birl şdirm kl aradan qaldırmaq mümkünlüyü ə ə ə ə ə ə mü yy nl şdirildi. ABŞ-da bi işi 12 il gör bilmiş v ilk ara ş b k sinin yaradılması ə ə ə ə ə ə ə ə ə üçün bir neç milyarda x rc ç kmişl r. ə ə ə ə Kompüter ş b k l rinin t tbiq sah sind Böyük Britaniya poçt idar sinin Prectel ə ə ə ə ə ə ə ə ş b k sinin müv ff qiyy ti qeyd edilm lidir. Ş b k nin abonenti adi ev telefonundan ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə v televizordan istifad ed r k aşağıdakılar haqqında informasiya ala bil r: yenilikl r, ə ə ə ə ə ə hava haqqında m lumat, idman yarışlarının n tic l ri, teatr v kino repertuarı, q zetd n ə ə ə ə ə ə ə mövzular üzr s hif l r, mağazada olan mallar, müxt lif m nb l rd n elanlar, iş ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə q bul olunanlar v s. ə ə Ümumiyy tl hesablama ş b k si multimaşınla sistem olub, kanallar vasit sil ə ə ə ə ə ə ə informasiya mübadil sin m nsub geniş razid yerl ş n kompüterl r m cmusudur. ə ə ə ə ə ə ə ə ə Kompüter ş b k sinin t şkilind...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 13

Movzu 14 - Mövzu 14 Kompüter ş b k l rinin...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online