Mövzu 2

Mövzu 2 - Mvzu 2 nformasiya onun...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mövzu 2. İnformasiya, onun k miyy t v keyfiyy t xarakteristikası. ə ə ə ə Plan 1. İnformasiya anlayışı, onun mövcudolma v t svir formaları. ə ə 2. İnformatikada veril nl r. ə ə 3. İnformasiyanın t dqiqin yanaşmanın aspektl ri. ə ə ə 4. İnformasiyanın k miyy tc ölçül ri v ölçü vahidl ri (sintaksis, semantik ə ə ə ə ə ə v praqmatik ölçül ri) ə ə 5. İnformasiyanın keyfiyy ti. ə İnformasiya anlayışı, onun mövcudolma v t svir formaları. ə ə Müasir dövrd elmi-texniki t r qqinin sas istiqam tl rind n biri istehsalat v ə ə ə ə ə ə ə ə qeyri istehsalat sah l rinin kompüterl şdirilm si v c miyy tin informasiya ə ə ə ə ə ə ə laşdır- ılmasıdır. Kompüter artıq insanların h yatına daxil olmuşdur. Indi mü ssis nin, ə ə ə t şkilatın bankın v s. f aliyy tini kompütersiz t s vvür etm k olmaz. ə ə ə ə ə ə ə Kompüterd n müxt lif m qs dl r üçün istifad olunur: qoyulan m s l ni (riyazi, ə ə ə ə ə ə ə ə ə müh ndis v s.) h ll etm k; texnoloji v t şkilati prosesl ri idar etm k; ə ə ə ə ə ə ə ə ə mür kk b situasiyalarda q rar q bul etm k üçün m sl h t almaq; yerli, razi v ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ümumdünya bazalarına müraci t edib, lazımi informasiyanı ld etm k. ə ə ə ə İnformasiya-latın sözü olub (informatio), baş vermiş hadis v ya fakt haqqında ə ə m lumat verm k m nasını daşıyır. Informasiya traf mühitin obyektl ri v ə ə ə ə ə ə hadis l ri, onların parametrl ri v xass l ri haqqında x b rdir. İnformatikada bu ə ə ə ə ə ə ə ə x b rl r veril nl r d adlanır. ə ə ə ə ə ə Informasiya insana onun hissi qavrayışları v t s vvürl ri say sind çatır. ə ə ə ə ə ə Informasiya bütün hallarda m nb v istehlakçının (q bul ed nin) mövcudluğunu ə ə ə ə ə n z rd tutur. ə ə ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Insanların h r k tl ri, gördükl ri h r bir iş informasiya il bağlıdır. Kitab ə ə ə ə ə ə ə oxuyanda, ş kl baxanda, yazı yazanda biz informasiya toplayır v ya saxlayırıq. ə ə ə Ümumiyy tl , insan informasiyanı iki yolla traf al md n duyğu üzvl ri ə ə ə ə ə ə vasit sil v insan beyninin f aliyy tinini n tic si kimi qli mühakim l r ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə sasında alır. ə Insan daş baltalar hazırlamaqdan kosmik g mil rd uçmağa q d r uzun ə ə ə ə ə t kamül yolu keçib v bu yolda informasiya h miş onun köm kçisi olub. ə ə ə ə ə Bir çox hallarda m lumat ə v ə informasiya anlayışları eynil şdirilir. Doğrudan da ə ks r hallarda onların m na yükü eynidir. Bununla bel , m lumat v informasi ə ə ə ə ə ə ya anlayışlarını bütün hallarda eynil şdirm k düzgün deyildir. Bel ki, m lumat ə ə ə ə informasiyaya n z r n daha geniş anlayışdır. Başqa sözl , h r bir informasiya ə ə ə ə ə m lumat olduğu halda, h r bir m lumat informasiya deyildir. Informasiya m lumata ə ə ə ə n z r n, daha yığcam, konkret v mük mm l olub, çevrilm obyektidir. “Sözün
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 16

Mövzu 2 - Mvzu 2 nformasiya onun...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online