{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Mövzu 5 - Mvzu 5 Alqoritmldirmnin...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mövzu 5. Alqoritml şdirm nin sasları v proqramlaşdırma. ə ə ə ə P L A N 1.Alqoritm anlayışı, onun xass l ri v t svir vasit l ri. ə ə ə ə ə ə 2. Alqoritml rin növl ri. ə ə 3. M s l l rin kompüterd h ll m rh l l ri, maşın proqram v onun mrl ri. ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə 4. Proqramlaşdırma dill ri v onlar haqqında ümumi m lumat. ə ə ə 1. Alqoritm anlayışı, onun xass l ri v t svir vasit l ri. ə ə ə ə ə ə Alqoritm anlayışı hesablama maşınlarından çox vv l meydana g lmişdir. ə ə ə İnsan öz f aliyy tinin h r addımında alqoritml rastlaşır. srl r boyu insanlar ə ə ə ə Ə ə intuitiv olaraq alqoritm anlayışından istifad etmişl r. ə ə Alqoritm aid ə bir neç misalı n z rd n keçir k. ə ə ə ə ə Çoxr q mli ə ə iki d din toplanması qaydasını bu cür d dl rin toplanması ə ə ə ə ə alqoritmi adlandırmaq olar. Verilmiş bucağın t nböl nin mü yy n etm k üçün ə ə ə ə ə x tkeşd n v p rgardan istifad etm kl ç km k üçün xüsusi qayda var. Bu ə ə ə ə ə ə ə ə ə qayda alqoritm adlandirila bil r. Daha sonra üç d din n böyüyünün tapilması, ə ə ə ə verilmiş d din kvadrat kökünün hesablanmasi qaydalarını v s. göst rm k olar. ə ə ə ə ə Baxdığımız misalların hamısında m qs d-nisb t n mur kk b işi daha sad ə ə ə ə ə ə ə m ll r ardıcıl ə ə ə lığı ş klind göst rm kd n ibar tdir. Alqoritmd n danışark n ə ə ə ə ə ə ə ə qeyd etm liyik ki, h r bir alqoritm, bir m s l ni yox, eyni tipli m s l l r ə ə ə ə ə ə ə ə ə çoxluğundan olan h r bir m s l ni h ll etm k üçün qaydadır. Alqoritm – ə ə ə ə ə ə mümkün başlanğıc veril nl rd n axtarılan n tic y g tir n hesablama prosesini ə ə ə ə ə ə ə ə t yin ed n göst rişdir. ə ə ə Alqoritm- latınca qayda, qanun dem kdir. Alqoritm çözümü ilk d f IX ə ə ə s ə rin (825- ci il ) m hşur özb k riyaziyyatçısı v astronomu ə ə ə M h mm d İbn ə ə ə Mu sa l- Ə Xar zm ə (yeni Xar zmli Musa oğlu M h mm d ) işl tmişdir. O, onluq ə ə ə ə ə say sistemind n d dl r üz rind m ll r qaydasını vermiş v h min qaydanı ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə alqoritm adlandırmışdır. Ümumiyy tl alqoritm – verilmiş m s l nin h lli üçün ə ə ə ə ə ə 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
lazım olan m liyyatları t yin ed n v h min m liyyatların hansı ardıcıllıqla ə ə ə ə ə ə ə ə yerin yeti ə ril c yini göst r n formal yazılışdır. ə ə ə ə Ümumi ş kild des k alqoritm m s l nin h ll yoludur, başqa sözl ə ə ə ə ə ə ə ə m s l nin h llini t min ed n formal qaydalar sistemidir. M s l nin ə ə ə ə ə ə ə ə ə kompüterl h lli baxı ə ə mından alqoritm axtarılan cavabların alınması üçün m s l nin veril nl ri üz rind icra olunan hesabı v m ntiqi m ll r ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə (m rh l l r) ardıcıllığıdır. ə ə ə ə Sad halda alqoritm hesabi v m ntiqi m rh l l rd n ibar t olur. H min ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə m rh l l rd
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}