Mövzu 12 - Mvzu 12 qtisadi informasiya...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mövzu 12. İqtisadi informasiya v onun işl nm si. ə ə ə Plan 1. İqtisadi informasiya v onun xass l ri. ə ə ə 2. İqtisadi informasiyanın quruluşu. 3. Müxt lif lam tl r gör iqtisadi informasiyanın t snifatı. ə ə ə ə ə ə ə 4. İqtisadiyyatda informasiya v onun iqtisadi t hlilin aparılmasında rolu. ə ə 5. C miyy tin informasiyalaşdırılması. ə ə 1.İqtisadi informasiya v onun xass l ri ə ə ə Son ill r iqtisadi informasiya anlayışı geniş yayılmışdır. Idar etm ə ə ə sah sind m s l l rin maşında h ll edilm si sisteml rinin yaradılması zamanı ə ə ə ə ə ə ə ə ə ondan xüsusi il çox istifad olunmağa başlamışdır. ə ə H r cür predmetin maşında işl nm sini informasiya, g r h min predmet ə ə ə ə ə ə xalq t s rrüfatının idar edilm si sah si il m hdudlaşdıqda is iqtisadi ə ə ə ə ə ə ə ə informasiya adlandırmaq lverişli v m qs d uyğun olmuşdur. ə ə ə ə ə Bununla da informasiya, praktiki olaraq vv ll r mövcud olan t rifd n ə ə ə ə ə f rqli yeni, spesifik t rif almışdır. ə ə “İnformasiya” termini çox tutumludur, ondan müxt lif elm sah l rind ə ə ə ə istifad olunur v ona mü yy n, özün m xsus m na verilir. ə ə ə ə ə ə ə Informasiya-latınca “information” sözünd n götürülmüş v obyekt, hadis ə ə ə fakt haqqında m lumat verilm si, n ins izaf edilm si dem kdir. Burada ə ə ə ə ə ə informasiya dedikd , h r hansı m lumatın m zmunu n z rd tutulur. ə ə ə ə ə ə ə Idar işçil ri özl rinin m k prosesind müxt lif m lumatlar ( d dl r, ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə sözl r v s.) üz rind m liyyatlar aparırlar, onların yığılması v işl nm si il ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə m şğul olurlar. ə
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Buradan bel n tic y g lm k olar ki, xalq t s rrüfatının v onun ayrı-ayrı ə ə ə ə ə ə ə ə ə obyektl rinin idar funksiyalarını h yata keçirm k üçün istifad olunan ə ə ə ə ə m lumatların m cmusuna iqtisadi ə ə informasiya deyilir. Iqtisadi informasiya xalq t s rrüfatının bütün s viyy l rind idar etm ə ə ə ə ə ə ə ə obyektl rinin (bütövlükd xalq t s rrüfatı, sah l r, mü ssis v t şkilatlar, ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə firmalar, şirk tl r, ayrı-ayrı sexl r v s.) istehsal –t s rrüfat v maliyy ə ə ə ə ə ə ə ə f aliyy tinin v ziyy tini ks etdirir v ya onun g l c kd nec olacağını ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə göst rir. Iqtisadi informasiya yalnız maddi istehsal sferasında deyil, h m d qeyri- ə ə ə istehsal, dövl t idar orqanları v dig r ictimai t şkilatların f aliyy tind d ə ə ə ə ə ə ə ə ə dövr edir v istifad ol ə ə unur. Iqtisadi informasiya iqtisadi prosesl ri s ciyy l ndirir. Iqtisadi informasiya ə ə ə ə iqtisadi sisteml rd dövran etm kl , onların f aliyy tini t min ed n, daxili v ə ə ə ə ə ə ə ə ə xarici t sirl r kompleksinin universal ifad sidir. Iqtisadi informasiya bir sıra ə ə ə hallarda idar etm informasiyası il eynil şdirilir. Lakin bu düzgün hesab edil ə ə ə
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern