Movzu_5 - Dos E.H.Hseynov 3 Alqoritmldirm v proqramladrmann...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dos: E.H.Hüseynov 3. Alqoritml şdirm v proqramlaşdırmanın sasları ə ə ə ə (Üçüncü mühazir ) ə 3.1. Alqoritm v proqram anlayışı ə 3.2. Alqoritmin xass l ri ə ə 3.3. Alqoritmin t svir vasit l ri ə ə ə 3.4. Alqoritmin tipl ri ə 3.5. Proqramlaşdırma dill ri ə 3.1. Alqoritm v proqram anlayışı. ə Günd lik h yatımızda h r hansı bir işi ə ə ə icra ed rk n bir sıra qayda v qanunları yerin yetiririk. Bir misala baxaq. Tutaq ki, ə ə ə ə biz kofe hazırlamaq ist yirik. Onda biz, ardıcıl aşağıdakı işl ri yerin yetirm liyik. ə ə ə ə 1. Suyu qaynadırıq; 2. Qaynar suyu bir st kana tökürük; ə 3. St kana lazımı q d r kofe tökürük; ə ə ə 4. Lazımı miqdarda ş k r tozu lav edib qarışdırırıq; ə ə ə ə Dörd b ndd n ibar t bu h r k tl r ardıcıllığı kofe hazırlamaq alqoritmidir. ə ə ə ə ə ə ə Alqoritm – latınca qayda-qanun dem kdir. Alqoritm sözü IX srin m şhur ə ə ə özb k riyaziyyatçısı M h mm d İbn Musa l-Xar zminin (y ni Xar zmli Musa ə ə ə ə ə ə ə ə oğlu M h mm d) adının latın h rfl ril olan “alqoritmi” yazılışıyla bağlıdır. l- ə ə ə ə ə ə Ə Xar zminin yazdığı traktatın XII srd latın dilin t rcüm olunması say sind ə ə ə ə ə ə ə ə avropalılar mövqeli say sistemi il tanış olmuş, onluq say sistemini v onun hesab ə ə qaydalarını alqoritm adlandırmışlar. Ümumiyy tl , alqoritm-verilmiş m s l nin h lli üçün lazım olan ə ə ə ə ə ə m liyyatları mü yy n ed n v onların hansı ardıcıllıqla yerin yetirilm sini ə ə ə ə ə ə ə ə göst r n formal yazılışdır. ə ə Hesablama maşınlarının sas f rql ndirici xüsusiyy tl rind n biri d onun ə ə ə ə ə ə ə proqramla idar olunmasıdır. Y ni, ist r sad , ist rs d mür kk b m s l ni ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə maşının h ll etm si üçün proqram t rtib e ə ə ə dilm lidir. ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Proqram - maşının addım-addım yerin yetir c yi t limatlar v yaxud mrl r ə ə ə ə ə ə ə toplusudur. H r bir proqram t rtib edil rk n mü yy n bir alqoritmd n istifad ə ə ə ə ə ə ə ə edilir. Y ni, proqram h r bir alqoritmi maşının başa düş c yi formada ifad edir. ə ə ə ə ə Başqa sözl ə proqram maşının girişin veril n informasiyaları çıxış ə ə informasiyalarına çevir n, xüsusi ş kild t rtib olunmuş sonlu sayda ardıcıl ə ə ə ə mrl rd n ibar t alqoritmdir. ə ə ə ə 3.2. Alqoritmin xass l ri. ə ə M s l nin maşında h lli üçün t rtib edil n ə ə ə ə ə ə alqoritm bir çox ş rtl ri öd m lidir. Bu ş rtl r alqoritmin xass l ri deyilir. ə ə ə ə ə ə ə ə ə H min xass l r aşağıdakılardır: ə ə ə 1. Alqoritm sonlu sayda m rh l d n sonra qurtarmalıdır. Buna, alqoritmin ə ə ə ə sonluluq xass si deyilir. ə 2. Alqoritmin h r bir addımı d qiq v birqiym tli t yin olunmalıdır. Bu ə ə ə ə ə alqoritmin mü yy nlik ə ə xass sidir. ə 3. Alqoritmin mü yy n sayda giriş qiym tl ri (m s l nin başlanğıc
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

Movzu_5 - Dos E.H.Hseynov 3 Alqoritmldirm v proqramladrmann...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online