verilenler bazasi - 21

verilenler bazasi - 21 - Mvzu 21 Verilnlr bazas(VB v...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Mövzu 21. Veril nl r bazası (VB) v Veril nl r bazasının ə ə ə ə ə idar etm sisteml ri (VBİS) ə ə ə PLAN 1. Veril nl r bazası v onun sas anlayışları ə ə ə ə 2. Veril n modell ri v Veril nl r bazası sisteml rinin arxitekturası ə ə ə ə ə ə 3. VBİS-in dil vasit l ri ə ə 4. VB-nin saxlanma mühitinin t şkili v VB inzibatçılığı ə ə 5. VB-nin layih l şdirilm si ə ə ə 1. Veril nl r bazası v onun sas anlayışları ə ə ə ə İst nil n t şkilatın v mü ssis nin (şirk tin) s m r li f aliyy tinin t min ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə edilm sinin mühüm vasit l rd n biri müasir kompüter texnologiyası sa ə ə ə ə ə sında qurulmuş informasiya sistemi hesab olunur. İnformasiya sistemi (İS) t tbiq ə sah sin aid informasiyanın toplanmasını, saxlanmasını, işl nm sini v ə ə ə ə ə istifad çil r çatdırılmasını t min ed n texniki, proqram, linqvistik v ə ə ə ə ə ə metodoloji vasit l r kompleksidir. Texniki vasit l r kompüterd n lav , ə ə ə ə ə ə ə ə informasiyanın ötürülm si, qeyd edilm si v ks etdirilm si üçün vasit l r d ə ə ə ə ə ə ə ə daxildir. İnformasiya sistemi mü yy n mövzu sah si ç rçiv sind müxt lif ə ə ə ə ə ə ə istifad çil rin informasiyaya olan t l batmı öd m k üçün yaradılır. ə ə ə ə ə ə Müasir informasiya sisteml ri veril nl r bazası (m lumatlar bazası) ə ə ə ə konsepsiyası sasında yaradılır. ə Veril nl r bazası (VB) bir-biril qarşılıqlı laq l ndirilmiş, eyni ə ə ə ə ə ə prinsipl rl v vasit l rl t svir olunan saxlanan v idar olunan, müxt lif ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə istifad çil r t r ə ə ə find n müxt lif m qs dl r üçün istifad olunan veril nl r ə ə ə ə ə ə ə ə ə
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
toplusudur. Veril nl r ad t n fayllarda (c dv ll rd ) saxlanılır. Veril nl r ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə bazası konsepsiyasının sas prinsipl ri aşağıdakılardır: ə ə 1. Saxlanan veril nl rd t krarlanmaların ar ə ə ə ə adan qaldırılması. Eyni veril nl r bir neç faylda aşkar edildikd h min veril nl r bir faylda ə ə ə ə ə ə ə saxlanılmaqla, dig r fayllardan çıxarılır v fayllar arasında laq l ri yaratmaqla ə ə ə ə ə onlara müraci t t min olunur. ə ə 2. Veril nl rin m rk zl şdirilmiş idar olunması. Fayl ə ə ə ə ə ə ların f rdi işl nm sind n f rqli olaraq, m rk zl şdirilmiş idar olunma veril nl rin ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə bazaya daxil edilm si, d yişdirilm si, silinm si v axtarışı m liyyatlarının VB ə ə ə ə ə ə ə daxilind eyni vasit l rl (proqramlarla) aparılmasını n z rd tutur. ə ə ə ə ə ə ə 3. Veril nl rin müst qilliyi. Veril nl rin t tbiqi proqramlardan v ksi ə ə ə ə ə ə ə ə n t tbiqi proqramların veril nl rd n asılı olmaması, çox vacib m s l dir. VB-d ə ə ə ə ə ə ə ə bu m s l veril nl rin çoxs viyy li müst qil t sviri v bu t svirl rin ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə yaradılma mexanizml rinin müst qilliyi il
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course ECON 101 taught by Professor H during the Spring '11 term at ENGECON University.

Page1 / 17

verilenler bazasi - 21 - Mvzu 21 Verilnlr bazas(VB v...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online