{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

INTERMEZZO - I NTERM EZZO TRANSSEKSUALI TE I T EN...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
INTERMEZZO: TRANSSEKSUALITEIT EN GENDERDYSFORIE ........................... 1 1. SEMANTIEK ...................................................................................................................... 2 1.1. SEKSE ................................................................................................................................... 2 1.2. G ENDER ............................................................................................................................... 2 1.3. P SYCHOSEKSUELE ORIËNTATIE OF OBJECTKEUZE .......................................................................... 2 1.4. G ENDERDYSFORIE ................................................................................................................... 2 1.5. T RANSGENDERISME ................................................................................................................. 3 1.6. T RANSSEKSUALITEIT ............................................................................................................... 3 1.7. T RAVESTIE ............................................................................................................................ 4 2. WETENSCHAPPELIJKE INVALSHOEK .................................................................... 4 2.1. V ASTSTELLING 1: VAN ALLE TIJDEN EN PLAATSEN ........................................................................ 4 2.2. V ASTSTELLING 2: A CCEPTIE .................................................................................................... 4 2.3. V ASTSTELLING 3: M AATSCHAPPELIJKE EVOLUTIE ........................................................................ 5 2.4. V ASTSTELLING 4: GEVALLENSTUDIE M ONEY ............................................................................... 6 2.5. B ESLUIT ............................................................................................................................... 6 3. M AATSCHAPPELIJK – E THISCH – P SYCHOLOGISCH /P SYCHIATRISCH ............................................. 7 INTERMEZZO: TRANSSEKSUALITEIT EN GENDERDYSFORIE 3 benaderingen: 1. Hedendaags wetenschappelijk perspectief: Etiologie en behandeling? 2. Ethisch perspectief : heeft men recht op een keuze? Is het een natuurlijk gegeven? 3. Maatschappelijk politiek: Identiteitskaart Onvermijdelijke vermenging in praktijk (eigenlijk is er vermengen voor deze drie domeinen voor het volledig veld van seksualiteit en genderidentiteit) 1
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1. SEMANTIEK 1.1. sekse Het biologische geslacht Anatomisch- biologisch; chromosomaal BINAIR redeneren 1.2. Gender Psychische beleving deel uit te maken van een bepaalde seksuele categorie Vroeger ook BINAIR Man – vrouw – homoseksueel vaag begrip ?? 1.3. Psychoseksuele oriëntatie of objectkeuze Wie of wat men kiest als seksuele partner Pedofilie, fetisjisme, necrofilie, … Sociologische context laatste 20 jaar: o Vergelijking oriëntatie met identiteit; vandaag is dit bijna vanzelfsprekend < Door maatschappelijke veranderingen gaat men zich identificeren met wat door de andere wordt aangeboden. De identiteit bestaat nog maar net, de oriëntatie al heel lang. Maar er is wel degelijk een verschil!> TEGENSTRIJDIGHEID: Context normaliteit: mannelijke sekse met gender gericht op een vrouwelijk object Hedendaagse realiteit: alle combinaties zijn mogelijk 1.4. Genderdysforie Moeite met de psychische beleving van het eigen biologische geslacht (sekse) 2
Image of page 2
Vb. biologische man die zich geen man voelt Hoe voelen ze zich wel? o Binair: man voelt zich vrouw, vrouw voelt zich man o NEEN! Sommigen voelen zich inderdaad meer bij de ander identiteit Merendeel: onduidelijk, DYSFOOR CONTINU, niet categoriaal 1.5. Transgenderisme Men streeft ernaar kenmerken van beide geslachten, zowel GENDER als SEKSE te vertonen Praktijk: o Men streeft NIET naar geslachtsoperatie (kenmerken van 1 sekse verwijderen) o WEL hormonale therapie (indien men naar somatische therapie streeft)μ Transgenderisme stelt BINAIRE in vraag Hoofdzakelijk in pornocircuit (geen politieke variant, geen sociaal-politieke drukkingsgroep) 1.6. Transseksualiteit Het feitelijk willen overgaan van de ene sekse naar de andere dmv. Chirurgische ingrepen Post-op = ex-transseksueel !!!
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern