INTERMEZZO - I NTERM EZZO: TRANSSEKSUALI TE I T EN...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
INTERMEZZO: TRANSSEKSUALITEIT EN GENDERDYSFORIE ........................... 1 1. SEMANTIEK ...................................................................................................................... 2 1.1. SEKSE ................................................................................................................................... 2 1.2. G ENDER ............................................................................................................................... 2 1.3. P SYCHOSEKSUELE ORIËNTATIE OF OBJECTKEUZE .......................................................................... 2 1.4. G ENDERDYSFORIE ................................................................................................................... 2 1.5. T RANSGENDERISME ................................................................................................................. 3 1.6. T RANSSEKSUALITEIT ............................................................................................................... 3 1.7. T RAVESTIE ............................................................................................................................ 4 2. WETENSCHAPPELIJKE INVALSHOEK .................................................................... 4 2.1. V ASTSTELLING 1: VAN ALLE TIJDEN EN PLAATSEN ........................................................................ 4 2.2. V ASTSTELLING 2: A CCEPTIE .................................................................................................... 4 2.3. V ASTSTELLING 3: M AATSCHAPPELIJKE EVOLUTIE ........................................................................ 5 2.4. V ASTSTELLING 4: GEVALLENSTUDIE M ONEY ............................................................................... 6 2.5. B ESLUIT ............................................................................................................................... 6 3. M AATSCHAPPELIJK – E THISCH – P SYCHOLOGISCH /P SYCHIATRISCH ............................................. 7 INTERMEZZO: TRANSSEKSUALITEIT EN GENDERDYSFORIE 3 benaderingen: 1. Hedendaags wetenschappelijk perspectief: Etiologie en behandeling? 2. Ethisch perspectief : heeft men recht op een keuze? Is het een natuurlijk gegeven? 3. Maatschappelijk politiek: Identiteitskaart Onvermijdelijke vermenging in praktijk (eigenlijk is er vermengen voor deze drie domeinen voor het volledig veld van seksualiteit en genderidentiteit) 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
1. SEMANTIEK 1.1. sekse Het biologische geslacht Anatomisch- biologisch; chromosomaal BINAIR redeneren 1.2. Gender Psychische beleving deel uit te maken van een bepaalde seksuele categorie Vroeger ook BINAIR Man – vrouw – homoseksueel vaag begrip ?? 1.3. Psychoseksuele oriëntatie of objectkeuze
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/05/2011 for the course PSYCH 102 taught by Professor Vhg during the Spring '11 term at Ghent University.

Page1 / 10

INTERMEZZO - I NTERM EZZO: TRANSSEKSUALI TE I T EN...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online