Regression - (Lina-‘3 u Lamas...

Info iconThis preview shows pages 1–12. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 12
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (Lina-‘3 u Lamas}: 3%d&?15 @Efirtfi‘hx‘un u-_1 anfimt (Ewartfi-‘i-{Gn W‘hu-‘k xs‘; JFMQ, BKSJE Mme, *Mmll' an BE araum $31"? rt?riifih*\n‘fi- WE. thmfiréanikx? EK¥UiEn Ranc‘fi 1 53$ fannwl ’QGSS‘BKQ inns. :rmk Car; ‘34:: 'g-A“ in:- :9.“ gym. L2,}? Putz; Equoofinom ru‘fi- Jflxfi Rink 5?. 3%: fl¢+a;% Thin S51?“- Eadfi 1L- '3' gr I 3 ‘ 11:1} "u—a h *V‘Q. QCtt’h‘Lgt—Ea “Q‘JQ' D V: *J'h Jfix ‘ n t \1 _ h - a? “‘1 ‘3 Y- = aqsrqnb; ‘ The. fififiefinfl 1. Balk-x;- {an 36%? QLJ‘tJfiLK Car‘s-5.9. *”1£,hta.34ri&jafiajfirfik3 Vfikda “1-” final H-‘v'xQ. qnt'ihct'mcfibltcg . 4K waxaa \C: 1.5 mined» WE rimaw‘fll CELTT‘C'T" cfliun‘ajrlc’fi‘) ant? flfifln¥Ecg Q‘. 1. R. 6": \(hfixih ‘- x _ = ~< ~aaamx-u I I 1 i 1‘11 ----.I n- Hm “ ‘ ~ 1 Btak EH1; m we. Ltfik— Beuda'l‘fifa (sum up: wk. akin 1mm Rana mmLuk-x. Jig-ht. 54m Dt‘r Wk Saga: curt—'5 QR— war .5124; Lafiwbnfi a O- wmxmuma’ihtflflra P'L a. 150% n “L 2 es . r- ‘l \‘1 (Ari. LM=5~LH 3H3 bynthLi Qfiah-ixt _ thn firMQ, 3.93..“ 'ix-S Bqaaug. 1 $11: 0,. “uni Wrxl wtfl amt! LcénLthl'II-EAE'L Wt 54% n‘a- Wt. 5%Ja;:$ (lumhnwa. Lia-5*- Ea‘lraai'tg L1 4"- Q! '- d.‘-L\-\.1J-1' "I. \n “at Lind" ‘3'un “15 gtnfifiu *5 W“!— fifl‘fi. wkusx: Lat'a—‘cxmxtn‘ra Ct, 35:1, Smihh‘x—A) n Rafi-EEK. £6155 {XE-rm”; .1": ‘L 1 h {1. {'JH F13OL‘ i"'l :1. 1“ arm“ 5 53.. “til EEKE—r’ : 'L __‘H_F H |‘{: | 1w. r m» T—h—‘Tfl—H— t ' c: o a o l '4 "3.. I '1 3 L 3 L1 {1:- ‘1 7‘ ‘3 C1 15 S u‘ ‘5 IE? 1.5;. "3‘ ‘5' 5:: H3, :3 S Gan ‘4; ram; - .IS ‘Qfi‘u 3:30am 2 “‘3 {315+- 16“ 1 ‘5 ‘afl: *BDCK‘ 1&3 ____.___________ 3 '2, ‘ 3 fig“— L’IB 3:) = i 1' (3.1 _ I“: HE} : If} to — I 1. I '2. 50 IC’ 35" 1G 3:, 'un'li coxr'xT\-1 SK mkxfiarptfi- (:rxuifi. a. 59.3: qu; am'Va. Q'N-E. LiI’Wfi‘! Wed EQCLHPD‘Y‘ *MQ. D‘Hgaqirdté flaxg—qhg "ML E:=‘{:‘T I;le : 1 J----|“ Th1 *“E‘rfi-‘k datnifixan nn "r‘fi‘i $11.5? ax? ‘i-*‘-ha~\¢“—~5 Mtaafir‘fi' -—.-—-——._._... ‘i 3;“ #322"? E m- wmn x: is. u I“ If. I “AI .2 . r' 4- fl A II" 1 rd “" r‘ .1:- I I I I I A“ ,r" .11 7 I I r... quail: mum-mt”) 5dr“ 51:."— 5;ch.?'{.S *1. + A ‘* m L {Uni-Hmm mi “Ci-H5“; €51 " E *1. "(v ENE.) lilaeis‘s. um. ‘59“ nfir SET; '3th (Bi-gnaw {I}? U arxmgkg n ‘) _ _ _ L q 55* * “Eu—"~11 Tngfi 3;.“ «Jr Ewaflxifi Cflfilrxmd‘hfifi mi.“ W15. Q‘fikM-‘t’Xfij '5 5 T = 1 E; EE‘EL‘t-i ft- 5.31 = SET—ESE '- t'E—‘t-‘s : Us)“. Haa‘fi, WW... rtfitfidcfl m {arch-x “(q niang mafia? Wt rtjrthLc-n Hm'fi. 15 (ii. :H-{q_:[-;_ ) killLI—-*lfl “E‘LR‘DFQ' 55E ‘5 *1 mfianrE 0‘:- W'K *a‘r‘i‘ “5““")“‘°A m *{hq‘ 5.1.3: u‘ir ~{. 'i flax-#13 fitC—Edrta wx‘fir‘n ray-inabir ‘1’?“ i I: Put Xias‘v hifitflt? rt%raahuun \mfit. Witt X3 CA. 5k [ah-xix Lflfi* ViadLLVKD-‘N 1” WW *Gmfiix unliflxhgh ;. won‘t-'3 o—‘gua'fi- W‘Q- {*1me M”— Qfiacn EET +u SSE. 35—7 :1 536 " ‘3) 11.1 h In"I __ a 1“: Br 9 xi“ ., 1".1I.—-—,n gn‘r WK $55ka1 ~a_, yam- Qa- ‘E‘c PEGHEJFE’. :fir M=-‘>-‘* “(5”‘5 WE thcvtsmcn \‘ntn‘q’ "E’iuir‘ hi "I... -_ ’L __ . _. T 1 ‘- hE‘T"55"-a L?13".~J SET ‘5 ST Cag‘T-SrLLxfibst L11 c§_{:\rfih‘\n miru'fi'fl T: ‘55};- W wt thflk flaky-an {unfintuEn-‘fi- “BET 'E. r‘ wa Lgi‘ktfln Janka caL'x—Erxmtfir £2131- $t¥irm‘anEK—LDA in lulu-xi“. 1731' Eduadi quckm?\t!’ 'L_ __ .. T - SEx~S€L L tgfifikqx __h flaqaci $31" 18> : (:39? "L5; Oat-61“ CJQE-g—ktdxtfl-lr $2.379qu TE%R“‘L35‘G n } Quack-Mat mim‘SJTQ DET— lynfi-flx \bex ou*n0r\ Ln. Jfirx‘t. k'j Cbxfiif‘k. :_ 5 ST alrfiknifiahg a _ 1. EWKQMQ fl. 3"! in ML "Qt—‘LJLQJ'S {hernia-eke; Frfirirtf— Pt%¢i—S§kfln J OLA Equqxd akin-\r mic-Aar‘fi 05:— dflrxfiflxfln m Mai dam Mao» we, ragrmaamn \m-L H5 $¥Am£flffl erwrmr‘ :35; WE; GSfi-xnmfifi BEE n-‘l A Far 0: ’W-‘iujr ng"? J:--€.-. i}; 2““ ““*L""n r .I J .IN *1“)- '~'- Go’rfl‘i. 7- 1?) _ r“ :1 1'" 2"} "- fl _._.1_.-_H-__ I. ~ —. 1 {j t J 53E '— £3 433% __ I n_ F‘ L Zi‘ir‘fl '"' EVE-7H ~— SET 1 . SET 7- C} “'2' FIeflL‘fifi'lf-‘CQN fiq‘firfiakmn "(ha \ ' Eflb‘r EqI-Jfix'i‘fi'fl Ok‘lqah‘Et-Qfirxtu KEN-erR x5 I“. - J i - \i - Cu. Wax mg} whtffi. 01.: (1 J HICKL Cv-‘E M1an a 551- Wefi Equo‘wia‘ Tigiédmx‘afi “x \' T‘xn‘NILQ. A H m -= * HI} in L (Y:"‘YE )1- Qfliqfiiqfi" :11. 1. fi. :3 fl 1m L a E [Y;“ (CHE-CHE" +61 {1”} alfi"){1L :11 L I. W‘L :- taJ‘a‘t-xnfilr Lak§r¥\Ln1n}\-3 gqu‘qL gall-$23 {1 Ci, ‘q— 1/ .. +i‘2,}i:3cg‘ +LE$1LECQL = Ex. 5.1“) [1 T 1. / x“;- ° <Hfi>®+<ifim1 = Em; (SKI-'36} 3’ / '/ ~ * WNW *(Wum = 2me #hi $4M flqi5fikLQJx-‘an3 a.“ LIL.“qu RELEtéfiQSi-LQH “Lifiimfomfl-xam ax}. 133.; 'L Han‘hn Lear“ fiikmxn'a KSM‘?-\3 1-1:?" Qafi'fixa'lf" Jfixi 11.:ioninlrxmfik. hqdfii {1&1hfi '1'"?! xfi‘i“‘~hfl%\3fi Liar 1:" lin‘fi 1"} rfitfia+fl‘¥ w‘n QE‘E Q2. =3 afléiflqx =5 {11% 151131 :Dn‘nflfii— 5h Saltdt‘akxcm- cé'bamacJ'I-n- Tklr'h {fin—35.5“: n _ > it. ‘bfi‘t -. ‘{ w*i[1-+E]=:*§Clfl 0.1K 2‘. _<=."r E1}. ~ ‘ UL—_. “i” x 3 E=flo+alu E1; 2 ,w :1”— , Q5 0,. up?“ CL. :j-x-‘ét'amaa'r 'éfisLer gamma -' {—- i,*-"=*éfi'wrf-‘afif. _ I I I I :u. :"_;.-.u..'.'_ FEW-V? _u_.:_»¢€_ar q; 1.. \ug‘i '~'_-...5kafig 75- . a“) E‘- \=%Q*bq 1 an Fa Ell] EGN 342G Exam 2 Name SHDW ALL WORK! Problem 1 (35 pta) For the table of data paints given below - 1 * ‘b T. wow: -. a: L:— mm naaoz alaeea chew? 1.0‘11‘1' 5-11G‘f A) Fit a newer equation medal y = rec" Bi-Find—the—tetal—sum‘ei‘equares-Sfi-T- C) Calculate SSE = Xvi—‘17,): te the data in the table. You mayr use the remaining eelumna in the table te help salve the prehlem. Reund all answers tn 4 places after the decimal point. E“: E = Cam 4::ka {A “SEE = 5.11.13”; “flat ta; :1; : ‘Za- I ELL’ FL : Lola'l‘ 2Q.” 'C'LHll L‘lQa-¥~ tsififltfltk: {D‘Itcbeg iflafle‘tfla m. aaoa at : 1.‘3‘i‘3"l 1. :-3~qqt'l?} .45“: Ci.= 1:1 -t,G7__c:-‘-I.1lu 1‘2): Cu = HD.‘1‘H& Faflfi EGN 342G Exam 2 Name SHDW ALL WDRK! Problem 2 (35 pts) A Least Squares Line was fit through the 4 data points in the table below. The Sum of the squares of the errors, SSE = 2N4. a} Find the missing value for 3);. 1:) Find the equation of the Least Squares Line. You mag.f use the remaining columns in the table to help solve the problem. Round all answers to 4 places after the decimal point. HGD+EF:GX:Z‘{' a . t t‘l; ‘22s: as 4: Effie“ : E smi- L 2461.: 11f t _ 1. 0139‘} sweet = as s L_ ‘ Kid 1‘41 ,‘i 4 i 1 $3.; xvi—L Li "l _ 1+ b\ {319: 5ft. : str- 2: ? *f h n ‘i’; " 15+”; ‘( = assets Ll. ||\ ‘1’ 1 1+ 11 u} ...
View Full Document

This note was uploaded on 06/09/2011 for the course EGM 4320 taught by Professor Klee during the Spring '11 term at University of Central Florida.

Page1 / 12

Regression - (Lina-‘3 u Lamas...

This preview shows document pages 1 - 12. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online