HAFTA_5_1_SESSIZ.pdf - \u0130STANBUL K\u00dcLT\u00dcR \u00dcN\u0130VERS\u0130TES\u0130 ATAT\u00dcRK \u0130LKELER\u0130 VE \u0130NKIL\u00c2P TAR\u0130H\u0130 5 HAFTA(I \u00d6\u011fr G\u00f6r Emine EREN \u00c7A\u011eLAR Mondros

HAFTA_5_1_SESSIZ.pdf - u0130STANBUL Ku00dcLTu00dcR...

This preview shows page 1 - 8 out of 22 pages.

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ5. HAFTA (I)Öğr. Gör. Emine EREN ÇAĞLAR
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Uygulanması İşgaller ve TepkilerYararlı ve Zararlı Cemiyetler
Dersin İçeriğiMondrosAteşkesAntlaşması’nınUygulanmasıİşgallerİngiliz,FransızveİtalyanİşgalleriErmeniİşgalleriParisBarışKonferansıveİzmir’inYunanlılarTarafındanİşgaliİşgallerKarşısındaMemleketin Durumu
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın UygulanmasıMondrosAteşkes Antlaşması’nın imzalanmasınınardından İttihatTerakki Partisi ileri gelenleri yurtdışınakaçtılar. Pekçokkomutan, orduyu terhis vesilahlarınteslimiişinigeciktirerek direnmeyeçalıştıancakkısasüredeulaşımvehaberleşmeİtilafDevletleri’nindenetiminegeçincecephane, silah ve hertürlü araçgereceelkondu.MondrosAteşkesAntlaşması’nınhemenardındanAnlaşmaDevletleriOsmanlıtopraklarını işgale başladılar.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın UygulanmasıMondrosAteşkesAntlaşması,Osmanlıİmparatorluğu’nunadetakayıtsız şartsızteslimolmasınıöngörenbir belgeniteliğindeydi.İleriyi görebilenvatanseveraydınlar, ateşkesindevletingeleceğinivebağımsızlığınıtehlikeyeattığınıgörebiliyorlardı.MustafaKemalPaşa,OsmanlıDevleti’ninbuateşkesiimzalayarak kendinidüşmanakayıtsız şartsızteslimettiğihatta bununla dakalmayıpülkeyi istilası için düşmana yardım ettiği inancındaydı.
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın UygulanmasıBu nedenle,Yıldırım OrdularıGrubuKomutanıolarakgörev yaptığıogünlerde, ateşkesin açıkolmayanhükümlerinedikkatçekerekOsmanlıHükümeti’niuyarmayaçalıştı.Düşmanın haksızisteklerinekarşıtepkigösterilmesini,kuvvetlerintakviyeedilmesiniistedi.Amacı, düşman işgaline karşı İskenderun’u savunmaktı.Ancakhükümet, İskenderun’unteslim edilmesi emrinivermişti. Bu aradaYıldırım Orduları’nın lağvedilmesinekarar verildi ve Mustafa KemalPaşaHarbiye Nezaretiemrine verildi.
İşgallerİtilafDevletleri,ateşkestenhemen sonra hareketegeçtilerveülkeninenzenginvestratejiknoktalarınıişgaletmeyebaşladılar.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture