HAFTA-9_2_SESSIZ.pdf - \u0130STANBUL K\u00dcLT\u00dcR \u00dcN\u0130VERS\u0130TES\u0130 ATAT\u00dcRK \u0130LKELER\u0130 VE \u0130NKIL\u00c2P TAR\u0130H\u0130 9 HAFTA(II \u00d6\u011fr G\u00f6r Emine EREN \u00c7A\u011eLAR Amasya

HAFTA-9_2_SESSIZ.pdf - u0130STANBUL Ku00dcLTu00dcR...

This preview shows page 1 - 10 out of 28 pages.

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ9. HAFTA (II)Öğr. Gör. Emine EREN ÇAĞLAR
Amasya GörüşmeleriTemsil Heyeti’nin Ankara’ya GelişiSon Osmanlı Mebusan Meclisi ve Misak-ı Milliİstanbul’un İşgali
Dersin İçeriğiMisak-ı Millî Kararlarıİstanbul’unİşgaliveOsmanlıMebusanMeclisi’ninDağıtılması
Misak-ı Millî KararlarıMisak-ıMillî,İngiltere'ninAnadoluprojesinetamamentersdüşmektedir.28Ocak1920’desonOsmanlıMebusanMeclisi’ningizli oturumunda oybirliğiile kabul edilen veTürkiye’ninkabuledebileceğibarış koşullarını açıklayan6 maddelik bildirişöyledir:
Misak-ı Millî Kararları1.Osmanlı Devleti’nin yalnızcaArapçoğunluğubulunanve30Ekim1918tarihliMondrosMütarekesi’nin imzası sırasında, düşman ordularının,işgali altındakalanbölgelerinin geleceğini, halkın özgürbiçimdeverecekleri oylaragöresaptamak gerekir.Sözügeçen Mütarekenin çizdiği sınır içinde,dince,ırkçaveasılcaçevrelerinetamamenbağlı,Osmanlı-İslâmçoğunluğuncaoturulanbölgelerin tamamı gerçektenyadahükmen, hiçbirnedenleayrılmazbirbütündür.
Misak-ı Millî KararlarıBumaddeyegöreMondrosMütarekesiimzalandığıtarihteişgalaltındabulunanAraptopraklarınınkaderini obölge halkıbelirleyecektir.Ancakaynıtarihteişgale uğramamışveçoğunluğunuTürklerinoluşturduğuAnadolutopraklarınınparçalanmasıkabul edilemez.
Misak-ı Millî Kararları2.HalkıözgürkalırkalmazkendiistekleriyleanavatanakatılmışElviye-i Selase(Kars,Ardahan,Batum)içingerekirse tekrar halk oyunabaşvurulmasıkabul edilebilir.3.Geleceği, Türkiyeileyapılacak barışa bırakılanBatıTrakya’nınhukuki durumu daözgürce yapılacakhalkoyusonucunauygunbiçimindeortayakonulmalıdır.4.BoğazlarveMarmarakıyılarıhertürlütehlikedenuzaktutulmasıkaydıyla,bizimveKaradeniz’de kıyısıbulunan ilgili devletlerinvereceğiortak kararladünyaticaretineaçılabilir.
Misak-ı Millî KararlarıMustafaKemalKaradeniz'dekıyısıbulunandevletler derken tam olarakRusya’danbahsetmektedir.Bu daİngilizlerinAnadolupolitikasınatersdüşmektedir.5.Azınlıkların hakları,etrafımızdaki ülkelerdebulunanMüslümanhalkındaaynıhaklardanyararlanmaları şartıiletarafımızdangaranti edilecektir.6.Adli,siyasiveekonomikbağımsızlığımızısınırlandırankısıtlamalarkabuledilemez.Dışborçlarımızınödenmesidebuesasabağlıolarakgerçekleştirilebilir.
Misak-ı MillîYukarıdakihükümlerinortayakoyduğuulusaljeopolitik esaslarözetle şunlardır:TürkAtayurdu veSınırları:Musul veKerkük’üveDoğu Trakya’yıdaiçinealmaküzere30 Ekim 1918 tarihli MondrosAteşkesi’ninçizdiği sınırlar içindekalanülkedir.

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture