ISL W1 - ISL W1 Internet access What is the nature of man from a religious perspective

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ISL W1: Internet access: What is the nature of man from a religious perspective. http://falsafahkejadianman.blogspot.com/2007/03/falsafah-kejadian-manusia- mengikut.html Fitrah Kejadian Manusia Mengikut Perspektif Agama Islam Adam a.s dipilih oleh Allah S.W.T sebagai khalifah di bumi untuk menjadi pengurus dan pengatur kehidupan manusia di bumi berdasarkan syariat dan peraturan Allah S.W.T bersesuaian dengan matlamat penciptaannya iaitu mengabdikan diri kepada Allah S.W.T. Nabi Adam a.s dijadikan Allah S.W.T berasaskan perancangan yang sungguh unik, istimewa dan teratur. Beliau dibekalkan pelbagai keistimewaan untuk melayakkan dirinya sebagai hamba dan khalifahNya di atas muka bumi ini. Peranan sebagai hamba dan khalifah di atas bumi adalah satu tugas yang amat berat dan tidak sanggup dipikul oleh makhluk-makhluk lain tetapi hanya sanggup dipikul oleh manusia sahaja kerana manusia dikurniakan dengan akal fikiran. Ciri-ciri Keistimewaan - Manusia mempunyai kesempurnaan kejadian. - Manusia mempunyai unsur jasmani dan rohani. - Manusia mempunyai akal fikiran dan nafsu. - Manusia adalah khalifah Allah S.W.T di bumi. - Manusia menikmati kemudahan alam Hindu Dalam agama Hindu pada umumnya, konsep yang dipakai adalah monoteisme. Konsep tersebut dikenal sebagai filsafat Adwaita Wedanta yang bererti "tak ada
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/06/2011 for the course RESEARCH edu3102 taught by Professor Drchu during the Spring '11 term at Albany Technical College.

Page1 / 4

ISL W1 - ISL W1 Internet access What is the nature of man from a religious perspective

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online