ISL W10 - 6 Adakah anda selalu bersenam untuk menjaga...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ISL W10: Surf the internet and download one instrument on personality tests. Kuiz Personaliti : Tanggungjawab Jawab semua soalan dan klik "semak" untuk mendapati skor anda. Untuk mengetahui interpretasi skor anda, klik pada butang "penerangan". PERINGATAN: Bagi setiap penyataan, pilih "A" atau "B". Jangan tanda pada ruang kosong di hadapan penyataan. 1. Adakah anda selalu menepati masa untuk temu janji? 2. Adakah anda menganggap diri sendiri sebagai orang yang boleh dipercayai? 3. Adakah anda menabung wang untuk masa hadapan? 4. Sekiranya rakan anda melanggar undang-undang, anda akan melapor kepada pihak berkuasa. 5. Jika tempat anda berkelah tidak disediakan tong sampah, anda akan bawa sampah anda pulang ke rumah.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 6. Adakah anda selalu bersenam untuk menjaga kesihatan diri? 7. Anda suka makanan tak berkhasiat atau junk food. 8. Anda menyelesaikan tugasan sebelum bersantai. 9. Anda adakala terlepas daripada tanggungjawab membuang undi. 10. Anda membalas surat yang diterima dalam masa 2 atau 3 hari. 11. Anda percaya bahawa kerja yang harus dilakukan mestilah dilakukan dengan sebaik-baiknya. 12. Anda akan pergi ke semua temu janji walaupun anda mungkin kurang sihat. 13. Anda pernah menghadapi kesulitan dengan pihak berkuasa? 14. Anda jarang menjadi ketua kelas atau pengawas ketika di sekolah. 15. Pada zaman kanak-kanak, anda sering menolong membuat kerja-kerja di rumah Skor anda: JavaScript generated penerangan...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online