Soalan 3 APC - mengumpul sebanyak mungkin maklumat tentang...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Soalan 3: Pada sesetengah Negara pengguna jalan raya membayar tol. Apakah cara-cara lain untuk mengutip bayaran daripada pengguna jalan raya. Buat APC. Apakah maksud APC? Alternatif, Kemungkinan dan Pilihan (Alternatives, Possibilities and Choices) (APC). Alat berfikir ini mencadangkan kita agar berusaha mencari pelbagai pilihan dan
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: mengumpul sebanyak mungkin maklumat tentang sesuatu idea atau perkara. • Malah kita perlu juga meminta pandangan orang lain jika dirasakan perlu. Aplikasi APC dalam situasi: (a.) Membeli kad prabayar (prepaid card). (b.) Membayar kemudian. (c.) Menggunakan credit card. (d.) Membayar dahulu. (e.) Secara SMS....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online