CHU DE THAO LUAN - CC CH THO LUN YU CU CA BI THUYT TRNH MI...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CÁC CH Đ TH O LU N Ủ Ề YÊU C U C A BÀI THUY T TRÌNH M I NHÓM KHO NG 3 THÀNH VIÊN T NGUY N THAM GIA THUY T TRÌNH TRONG 20 PHÚT – HÌNH TH C THUY T TRÌNH SINH Đ NG, HI U QU TR L I CH T V N C A CÁC THÀNH VIÊN TRONG L P, KHUY N KHÍCH CÓ CÂU Ả Ờ H I DÀNH CHO L P NHÓM PH N BI N CH U TRÁCH NHI M CHÍNH TRONG PH N BÁC, Đ T CÂU H I CÁC V N Đ NHÓM THUY T TRÌNH Đ A RA Ư ĐĂNG KÍ NHÓM VÀ G I V EMAIL CHO CÔ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
STT TOPIC NHÓM THUY T TRÌNH NHÓM PH N BI N 1 L c s ra đ i Ti n t và v n đ nguyên ượ ử ề ệ nhân l m phát hi n nay Vi t Nam 2 Hàng hóa s c lao đ ng và ti n công
Background image of page 2
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

CHU DE THAO LUAN - CC CH THO LUN YU CU CA BI THUYT TRNH MI...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online