CHUONG 4 SV - PHN 2 HC THUYT KINH T CA CH NGHA MC LNIN V...

Info iconThis preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Click to edit Master subtitle style  6/8/11  Th.s Phạm Mỹ Duyên  PH N 2 H C THUY T KINH T C A CH Ế Ủ NGHĨA MÁC – LÊNIN V PH NG ƯƠ TH C S N XU T T B N CH Ư Ả NGHĨA 11 Biên soạn: Th.s Phạm Mỹ Duyên- UEL 
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Click to edit Master subtitle style  6/8/11  Th.s Phạm Mỹ Duyên  CH NG IV: H C THUY T GIÁ ƯƠ TR I. Đi u ki n ra đ i, đ c tr ng và u th ư ư ế c a s n xu t hàng hóa ủ ả II. Hàng hóa III. Ti n t ề ệ IV. Quy lu t giá tr 22
Background image of page 2
Th.s Ph m M Duyên I. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của  sản xuất hàng hóa  1. Đi u ki n ra đ i c a s n xu t hàng hóa ờ ủ 33
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
S n xu t t cung, t ấ ự c p S n xu t hàng hóa ÑN: laø saûn xuaát ra saûn phaåm ñeå phuïc vuï nhu caàu cho baûn thaân vaø gia ñình ngöôøi saûn xuaát. ÑN: laø saûn xuaát ra saûn phaåm ñeå trao ñoåi, mua baùn toaøn boä quaù trình SX ñeàu gaén vôùi thò tröôøng M c đích: Gía tr Ng i tiêu dùng: ng i ườ ườ s n xu t Ng i tiêu dùng: XH ườ Nguyên nhân: Trình đ LLSX th p kém, không SP d th a ư ừ Nguyên nhân: LLSX phát tri n, SP d th a ư ừ M c đích: Gía tr s ị ử d ng
Background image of page 4
6/8/11 Th.s Ph m M Duyên Phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi Söï taùch bieät veà kinh teá giöõa caùc chuû theå saûn xuaát Caùc chuû theå saûn xuaát coù quan heä vôùi nhau, phuï thuoäc vaøo nhau saûn xuaát ñoäc laäp töông ñoái vôùi nhau Ñieàu kieän ra ñôøi cuûa saûn xuaát haøng hoùa S n xu t hàng hóa 55
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Th.s Ph m M Duyên II. HAØNG HOÙA 1. Hàng hóa và hai thu c tính c a hàng hóa 66 a. Đ nh nghĩa Hàng hóa là s n ph m c a lao đ ng , có th th a mãn nhu c u nào đó c a con ng i thông qua ườ trao đ i, mua bán
Background image of page 6
6/8/11 Th.s Ph m M Duyên b. Gía tr s d ng ị ử ụ Coâng duïng cuûa haøng hoaù trong thoaû maõn nhu caàu cuûa con ngöôøi Giaù trò söû duïng cho xaõ hoäi Thuoäc tính vónh vieãn Giá tr s d ng c a hàng hóa 77
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Th.s Ph m M Duyên c . Giaù trò cuûa haøng hoùa Giaù trò trao ñoåi cuûa haøng hoùa : laø quan heä tyû leä veà löôïng maø giaù trò söû duïng cuûa haøng hoùa naøy coù theå trao ñoå 88
Background image of page 8
 6/8/11  Th.s Phạm Mỹ Duyên 
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/08/2011 for the course HOUSE 4 taught by Professor Mr.thai during the Spring '11 term at Fundacion Universitaria Panamericana.

Page1 / 35

CHUONG 4 SV - PHN 2 HC THUYT KINH T CA CH NGHA MC LNIN V...

This preview shows document pages 1 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online