{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

CHUONG 4 SV - PHN 2 HC THUYT KINH T CA CH NGHA MC LNIN V...

Info icon This preview shows pages 1–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Click to edit Master subtitle style  6/8/11  Th.s Ph m M  Duy ê PH N 2 H C THUY T KINH T C A CH NGHĨA MÁC – LÊNIN V PH NG ƯƠ TH C S N XU T T B N CH Ư NGHĨA 11 Bi ê n so n: Th.s Ph m M  Duy ê n- UEL 
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Click to edit Master subtitle style  6/8/11  Th.s Ph m M  Duy ê CH NG IV: H C THUY T GIÁ ƯƠ TR I. Đi u ki n ra đ i, đ c tr ng và u th ư ư ế c a s n xu t hàng hóa II. Hàng hóa III. Ti n t IV. Quy lu t giá tr 22
Image of page 2
Th.s Ph m M Duyên I.  Đ i u ki n ra  đờ i,  đặ c tr ư ng v à   ư u th ế  c s n xu t h à ng h ó 1. Đi u ki n ra đ i c a s n xu t hàng hóa 33
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
m M S n xu t t cung, t c p S n xu t hàng hóa ÑN: laø saûn xuaát ra saûn phaåm ñeå phuïc vuï nhu caàu cho baûn thaân vaø gia ñình ngöôøi saûn xuaát. ÑN: laø saûn xuaát ra saûn phaåm ñeå trao ñoåi, mua baùn toaøn boä quaù trình SX ñeàu gaén vôùi thò tröôøng M c đích: Gía tr Ng i tiêu dùng: ng i ườ ườ s n xu t Ng i tiêu dùng: XH ườ Nguyên nhân: Trình đ LLSX th p kém, không đ SP d th a ư Nguyên nhân: LLSX phát tri n, SP d th a ư M c đích: Gía tr s ị ử d ng
Image of page 4
6/8/11 Th.s Ph m M Duyên Phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi Söï taùch bieät veà kinh teá giöõa caùc chuû theå saûn xuaát Caùc chuû theå saûn xuaát coù quan heä vôùi nhau, phuï thuoäc vaøo nhau Caùc chuû theå saûn xuaát ñoäc laäp töông ñoái vôùi nhau Ñieàu kieän ra ñôøi cuûa saûn xuaát haøng hoùa S n xu t hàng hóa 55
Image of page 5

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Th.s Ph m M Duyên II. HAØNG HOÙA 1. Hàng hóa và hai thu c tính c a hàng hóa 66 a. Đ nh nghĩa Hàng hóa là s n ph m c a lao đ ng , có th th a mãn nhu c u nào đó c a con ng i thông qua ườ trao đ i, mua bán
Image of page 6
6/8/11 Th.s Ph m M Duyên b. Gía tr s d ng ị ử Coâng duïng cuûa haøng hoaù trong thoaû maõn nhu caàu cuûa con ngöôøi Giaù trò söû duïng cho xaõ hoäi Thuoäc tính vónh vieãn Giá tr s d ng c a hàng hóa 77
Image of page 7

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Th.s Ph m M Duyên c . Giaù trò cuûa haøng hoùa Giaù trò trao ñoåi cuûa haøng hoùa : laø quan heä tyû leä veà löôïng maø giaù trò söû duïng cuûa haøng hoùa naøy coù theå trao ñoåi 88
Image of page 8
 6/8/11  Th.s Ph m M
Image of page 9

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern