Presentation1 - b Hng ha sc lao ng Sc lao ng l tan b nng lc...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
6/8/11 b. Hàng hóa sức lao động S c lao đ ng là tòan b năng l c th ch t và trí tu , t n t i trong c ệ ồ ạ ơ th 1 ng i đang s ng ườ và đ c ng i đó đem ượ ườ ra đ SX 1giá tr s ị ử d ng nào đó LAO ĐỘNG TIỀN ĐỀ HIỆN THỰC
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
6/8/11 Chuyển hóa sức lao động thành hàng hóa sức lao Thứ nhất, người lao động phải được tự do về thân thể của mình, có khả năng chi phối sức lao động ấy và chỉ bán sức lao động ấy trong một thời gian nhất định Thứ hai, người lao động không còn có tư liệu sản xuất cần thiết để tự mình thực hiện lao động và cũng không có
Background image of page 2
6/8/11 Giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa sức lao động Giá trị của hàng hoá sức lao động cũng do số lượng lao động XH cần thiết để sản xuất và tái sản xuất ra nó quyết định. Do việc sản xuất và tái sản xuất sức lao động được diễn ra thông qua quá trình tiêu dùng, sinh hoạt, giá trị sức lao động được quy ra thành giá trị của toàn bộ các tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 8

Presentation1 - b Hng ha sc lao ng Sc lao ng l tan b nng lc...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online