huong_dan_su_dung_SUBVERSION - HNG DN S DNG PHN MM...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM SUBVERSION (SVN) Giới thiệu. Hệ thống SVN ( http://subversion.tigris.org/ ) là một hệ thống quản lý phần tài nguyên của một dự án. Hệ thống có khả năng tự cập nhật, so sánh và kết hợp tài nguyên mới vào phần tài nguyên cũ. Bắt đầu từ trang 2 là hướng dẫn sử dụng các chức năng cơ bản của phần mềm TortoiseSVN ( http://tortoisesvn.net/ ) là client tốt nhất của hệ thống SVN. Các chức năng mà các bạn cần quan tâm nhất là chức năng Commit – để đưa các dữ liệu của các bạn lên thư mục dự án (chú ý là mỗi lần các bạn đưa lên thì sẽ là một phiên bản (revision) của dự án nên các bạn chỉ nên đưa lên server một khi đã hoàn thành cơ bản chạy được một tính năng nào đó không có lỗi để tránh trường hợp có người khác update về chạy bị lỗi ở phần của các bạn mà chương trình không chịu chạy, như vậy rất nguy hiểm). Và tính năng thứ 2, là update, để cập nhập tài nguyên của dự án, phần mềm sử tự so sánh mã nguồn từ server và của các bạn và tìm ra chỗ nào khác sẽ tự động nối (merge) vào mã nguồn của các bạn đảm bảo không bị lỗi). Các bạn mỗi khi commit khuyến khích nên update xong rồi hãy update để tránh tình trạng bị lỗi. Hướng dẫn ở dưới chỉ có hướng dẫn vài tính năng cơ bản, các bạn nên đọc thêm phần hướng dẫn của tortoiseSVN để biết thêm nhiều tính năng rất mạnh của nó hoặc khi có vấn đề gì về lỗi conflic có thể mail về cho trưởng nhóm để nhận được hướng dẫn. Tùy theo tình hình của mỗi dự án mà nhóm quản lý sẽ cấp user để các bạn tham gia dự án.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 15

huong_dan_su_dung_SUBVERSION - HNG DN S DNG PHN MM...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online