mysql-server - Hng dn ci t MySQL Phin bn 0.7 Ngy HNG DN CI...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT MySQL SERVER Ngày 24/12/2007 Phiên bản 0.7 Trạng thái Cập nhật Bản quyền công ty iNet Solutions. Trang 1/22 Hướng dẫn cài đặt MySQL Phiên bản 0.7 - Ngày 24/12/2007
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Phiên bản Ngày Phiên bản Giải thích Tác giả 03/11/2007 0.5 Tạo bản nháp Dũng Nguyễn 24/12/2007 0.7 Cập nhật Tùng Lương Bản quyền công ty iNet Solutions. Trang 2/22 Hướng dẫn cài đặt MySQL Phiên bản 0.7 - Ngày 24/12/2007
Background image of page 2
TỔNG QUAN Hầu hết các sản phẩm quản lý, thương mại hiện nay đều thao tác trên CSDL, do đó việc làm quen với CSDL là một vấn đề thiết yếu và tối quan trọng. Có rất nhiều hệ quản trị CSDL hiện nay, nhưng hầu hết các hệ quản trị CSDL này đều tuân theo chuẩn SQL92 do tổ chức ANSI đề ra và MySQL cũng là một trong các hệ quản trị CSDL đó. 2 MỤC TIÊU Tài liệu này được viết với mục đích giúp cho người dùng cuối có thể tự cài đặt và cấu hình được hệ quản trị CSDL MySQL trên môi trường Windows và Linux. Mặt khác cũng cung cấp cho người dùng một CSDL tốt, đơn giản, gọn nhẹ, đầy đủ tính năng nhưng miễn phí. 3 GIỚI THIỆU MYSQL MySQL là một hệ quản trị CSDL gọn, nhẹ nhưng cũng đầy đủ tính năng và đặc biệt là miễn phí. Hiện MySQL có hai bản MySQL Server Community - Đây là bản miễn phí, tuy nhiên cung cấp đầy đủ tính năng như một bản hoàn thiện nhưng không được sự hỗ trợ của nhà sản xuất. MySQL Server Enterprise - Đây là bản có phí và được sự hỗ trợ của công ty MySQL. Trong phiên bản này có kèm theo những tool về quản lý MySQL thông qua web, đo hiệu suất của hệ thống, . .. MySQL hiện cũng hỗ trợ cho người dùng những công cụ cần thiết cho việc quản lý và phát triển và là một trong các hệ CSDL được người dùng trên khắp cộng đồng nguồn mở ưa chuộng trong việc chọn lựa và phát triển ứng dụng. Với công cụ MySQL Administrator đã mang đến cho người dùng những thuận lợi trong việc backup và restore dữ liệu, cũng như lên kế hoạch, thay đổi thông số đầu vào và tối ưu hoá các thông số cần thiết nhằm giúp cho hệ quản trị CSDL này vận động tốt hơn. Bên cạnh đó, MySQL Query Browser cung cấp cho người dùng những tính năng liên quan đến việc quản trị và phát triển sản phẩm của mình. Khai thác những công cụ này, người dùng sẽ tiết kiệm thời gian đáng kể cho việc phát triển cũng như quản trị hệ thống. Bản quyền công ty iNet Solutions.
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/08/2011 for the course HOUSE 4 taught by Professor Mr.thai during the Spring '11 term at Fundacion Universitaria Panamericana.

Page1 / 22

mysql-server - Hng dn ci t MySQL Phin bn 0.7 Ngy HNG DN CI...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online