{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Trinh bay - SN XUT GI TR THNG D QUY LUT TUYT I CA CH NGHA T...

Info iconThis preview shows pages 1–13. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
S N XU T GIÁ TR TH NG D Ư QUY LU T TUY T Đ I C A CH NGHĨA T B N Ư
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ng IV g m 5 ph n ươ : 1. S ra đ i c a PTSX TBCN 2. S chuy n hóa c a ti n thành TB 3.Qúa trình s n xu t GTTD 4.Ti n công trong CNTB 5.Tích lũy TB 06/08/11 2
Background image of page 2
1. S RA Đ I C A PTSX TBCN 1.1. Khái ni m 1.2. Đi u ki n ra đ i c a SX hàng hóa TBCN 1.3. Các nhân t t o ra hai đi u ki n ố ạ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2. S CHUY N HÓA C A Ti N THÀNH T B N Ư 2.1. Công th c chung c a TB và mâu thu n c a nó 2.1.1. Công th c chung 2.1.2 Mâu thu n c a cong th c chung 2.2. Hàng hóa s c lao đ ng 2.2.1. Đi u ki n đ bi n SLĐ thành HH ế 2.2.2. Hai thu c tính c a hàng hóa SLĐ
Background image of page 4
3. QUAD TRÌNH SX TBCN HAY QUÁ TRÌNH SX RA GTTD 3.1. Quad trình s n xu t GTTD 3.1.1. Đ c đi m c a quá trình SX TBCN 3.1.2. Ví d v quá trình SX TBCN 3.2. B n ch t c a TB 3.2.1. T b n là QHSX xã h i ư 3.2.2. T b n b t bi n và t b n kh ư ế ư bi n ế 3.3. T su t và kh i l ng GTTD ượ 3.3.1. T su t GTTD 3.3.2. Kh i l ng GTTD ượ
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3. QUÁ TRÌNH SX TBCN HAY QUÁ TRÌNH SX RA GTTD 3.4. Hai PP nâng cao trình đ bóc l t 3.4.1. Giá tr th ng d tuy t đ i ư 3.4.2. Giá tr th ng d t ng đ i ư ươ 3.5. S n xu t ra GTTD – quy lu t KT c ơ b n c a CNTB 3.5.1. N i dung quy lu t 3.5.2. Quy lu t KT c b n ơ
Background image of page 6
4. Ti N CÔNG D I CNTB ƯỚ 4.1. B n ch t ti n công d i CNTB ướ 4.2. Hình th c ti n công c b n ơ 4.3. Thi n công danh nghĩa và ti n công th c t ế 4.2.1. Ti n công danh nghĩa 4.2.2. Ti n công th c t ế
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
5. TÍCH LŨY TB VÀ TÁI SX T B N XH Ư 5.1. Th c ch t, đ ng c c a tích lũy TB ơ 5.2. Các nhân t nh h ng đ n quy mô ố ả ưở ế tích lũy 5.3. Quy lu t chung c a tích lũy 5.3.1. Tích t , t p trung TB 5.3.2. C u t o h u c c a TB: C/V ơ 5.3.3. Xu h ng l ch s c a tích lũy TB, ướ h u qu c a tích lũy TB
Background image of page 8
06/08/11 9
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1.S ra i c a ph ng th c s n đờ ươ xu t t b n ch ngh a ư ĩ 1.1 Khái ni m : - SX hàng hóa gi n đ n:D a trên ch đ t ơ ế ộ ư h u nh v t li u s n xu t và lao đ ng c a ề ư b n thân ng i s n xu t ườ - SX xu t hàng hóa TBCN:D a trên ch đ ế chi m h u t nhân t b n ch nghĩa v ế ư ư TLSX và bóc l t lao đ ng làm thuê 06/08/11 10
Background image of page 10
1.2 đi u ki n ra đ i cuă SX hàng hóa TBCN - Ng i lao đ ng đ c t do v thân th đ ng ườ ượ th i b t c đo t h t TLSX ị ướ ế -T p trung m t s l n ti n c a vào trong tay m t s ít ng i đ l p ra các xí nghi p TBCN ườ ể ậ 06/08/11 11
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1.3 Các nhân t
Background image of page 12
Image of page 13
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}