1 A - Trkultru un krituo kultru ierkoana pareizas sugas vai...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tīrkultūru un kritušo kultūru ierīkošana - pareizas sugas vai sugu izvēle ir galvenais priekšnosacījums-Izvēles principi- 1. Bioloģiski ekoloģiskais (attiecīgajam klimatam un augsnes apstākļiem piemērotākais) 2 .Ekonomiskais (zemes vērtība, kāda būs nauda ieguvumā) 3 )finansiālais(ieguldījumu apjoms) 4 . Sociālais(vērtējot cilvēka dzīves vides uzlabošanas iespējas medības rekr) Meža atjaunošanās - dabiska (ar vai bez sēklu kokiem un augsnes sartifikāciju);mākslīgā (sējot vai stādot) Dabiskās atjaun. formas- 1)Jaunaudze parādās atmirušo koku vietā (E un D s) 2)Jaunaudze veidojas pēc intensīvās veco koku ižušanas (tīraudzes) 3)Jaunaudze veidojas pēc biotisko vai abiotisko fak. Ietekmes (pionorsugas-mistraudzes) Dabisko atjaunošanās ietekmē- 1)cirsmas un cirtes virziens 2)piesliešanās laiks un veids 3)izcirtuma platums Dabiskās atjaun plusi- 1)zemas izmaksas 2) Nodrošināta augšanas apstākļiem provinces saglabāšana 3) sekmīgas gadij. Tiek izslēgts laika zudums un audzēšanas cikla saīsinājums 4)Labi tiek saglabāta un izmantota augsnes auglība jo nenotiek strauja humusa mineralizācija 5) panākama dabisku mistrotu mežaudžu veidošanās. Dabisk. Atjaun mīnusi-
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/08/2011 for the course FOREST 21 taught by Professor O'callaghan during the Spring '11 term at School of Visual Arts.

Page1 / 2

1 A - Trkultru un krituo kultru ierkoana pareizas sugas vai...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online