1 A - Trkultru un krituo kultru ierkoana pareizas sugas vai...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tīrkultūru un kritušo kultūru ierīkošana - pareizas sugas vai sugu izvēle ir galvenais priekšnosacījums-Izvēles principi- 1. Bioloģiski ekoloģiskais (attiecīgajam klimatam un augsnes apstākļiem piemērotākais) 2 .Ekonomiskais (zemes vērtība, kāda būs nauda ieguvumā) 3 )finansiālais(ieguldījumu apjoms) 4 . Sociālais(vērtējot cilvēka dzīves vides uzlabošanas iespējas medības rekr) Meža atjaunošanās - dabiska (ar vai bez sēklu kokiem un augsnes sartifikāciju);mākslīgā (sējot vai stādot) Dabiskās atjaun. formas- 1)Jaunaudze parādās atmirušo koku vietā (E un D s) 2)Jaunaudze veidojas pēc intensīvās veco koku ižušanas (tīraudzes) 3)Jaunaudze veidojas pēc biotisko vai abiotisko fak. Ietekmes (pionorsugas-mistraudzes) Dabisko atjaunošanās ietekmē- 1)cirsmas un cirtes virziens 2)piesliešanās laiks un veids 3)izcirtuma platums Dabiskās atjaun plusi- 1)zemas izmaksas 2) Nodrošināta augšanas apstākļiem provinces saglabāšana 3) sekmīgas gadij. Tiek izslēgts laika zudums un audzēšanas cikla saīsinājums 4)Labi tiek saglabāta un izmantota augsnes auglība jo nenotiek strauja humusa mineralizācija 5) panākama dabisku mistrotu mežaudžu veidošanās.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern