1.1 meloracijas jedziens

1.1 meloracijas jedziens - 1.1Melorcija ir paskumi vai...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1.1Melorācija ir pasākumi vai pasākumu komplekss ar kuriem uzlabo vai izmaina kādas teritorijas augsnes, klimatiskie, hidroloģiskie un citi apstākļi atbilstoši saimnieciskajiem mērķiem. Lai palielinātu zemes izmatošanas efektivitāti ir jāveic zemes pamatuzlabošana. 1)hidrotehniskā meliorācija regulē ūdens zemes ražību ar hidrotehniskiem paņēmieniem- nususināšana un apūdeņošnana, Pēc nosusināšanas uzlabojas H20, gaisa barības režīms un paliel 3-4 reizes pieaugums. Stādaudzētavās laista 2)Kultūrtehniskā m.-aizaugušas, aizlaistas zemes pārveido lauksaimniecības zēmēs vai meža platībās.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/08/2011 for the course FOREST 21 taught by Professor O'callaghan during the Spring '11 term at School of Visual Arts.

Page1 / 2

1.1 meloracijas jedziens - 1.1Melorcija ir paskumi vai...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online