{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

3._kontroldarbs_spikers_(labots)

3._kontroldarbs_spikers_(labots) - Apaie kokmaterili Apao...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Apaļie kokmateriāli Apaļo sortimentu raksturojums un tilpuma noteikšana. 1.1. Kokmateriālu iedalījums, ievērojot pārstrādes veidu. 1. Apaļie kokmateriāli - nogāzts, atzarots koks bez galotnes (stumbrs), kuru parasti var sadalīt īsākos nogriežņos (sortimentos), izņemot malku. Apaļos kokmateriālus pārstrādājot iegūst citus kokmateriālu veidus. 2. Zāģmateriāli - garen un šķērszāģēšanas veidā. 3. Lobītie kokmateriāli – lobskaida. 4. Drāstie kokmateriāli - drāstās finierskaidas (nažu finieros), jumta skaidas, apmetuma skaliņi. 5. Skaldītie kokmateriāli - mucu dēlīšu sagataves. 1.2. Apaļo sortimentu iedalījums pēc pielietojuma un pārstrādes veida. Pēc pielietojuma un pārstrādes vieda apaļos sortimentus iedala 2 kvalitatīvi atšķirīgās grupās: lietkoksnes sortimentos, ko sagatavo no vērtīgākās stumbra daļas, un malka. Lietkoksnes sortimenti aptuveni 90%, ko izmanto tālākai apstrādei vai eksportam. Lietkoksnes sortimentus izmanto dažādās būvkonstrukcijās vai tālāk pārstrādājot, dažādu produkcijas viedu (lietu) ražošanā. Malka apmēram 10%. Malkas termiskā sadale dod siltuma enerģiju (apkurei) produktu kūpināšanai vai sausai pārtvaicei (kokogļu dedzināšana un gazifikācija). Kvalitatīvāko malkas daļu var izmantot arī plātņu ražošanā. Lietkoksnes sortimentus pēc kvalitātes prasībām iedala 2 grupās: augstvērtīgajos (vidēja resnuma un resnie) sortimentos, kuri turklāt vēl precīzāk tiek noteikta šķira ( I, II, III un IV), un sortimentos ar samazinātām kvalitātes prasījām, kurus neiedala šķirās, jo koksnes kvalitātes atšķirības būtiski neietekmē pielietojumu ( stabi, būvbaļķi, mieti, kārtis, papīrmalka). Pēc pārstrādes vieda lietkoksnes sortimentus iedala 4 grupās: 1. garenzāģēšanai paredzētie apm. 50% (žāģbaļķi, sīkbaļķi, taras kluči, gulšņu kluči). 2. drāšanai un lobīšanai paredzētie apm. 6% (finierkluči lobīšanai vai drāšanai, sērkociņ kluči). 3. smalcināšanai paredzētie apm. 32% (papīrmalka celulozes ražošanai, skujkoku papīrmalka plātņu ražošanā). 4. pielietošanai apaļā veidā paredzētie apm. 1% (būvbaļķi, stabi, mieti, kārtis, cilindrojami kokmateriāli). Katram pārstrādes viedam ir atšķirīgas prasības gan koku sugu un sortimentu izmēru, gan koksnes kvalitātes ziņā, un tās izriet no attiecīgā pārstrādes vieda tehnoloģiskām iespējām un ekonomiskajiem rādītājiem. 1.3. Apaļo sortimentu iedalījums pēc garuma. Garuma rādītāji, ietekme uz ražošanas procesu un sortimentu vērtību. Garuma jēdzieni: Faktiskais garums (uzmērītais) – mazākais attālums starp gala griezumiem, kas perpendikulāri sortimenta garenasij. Piezīme: Apaļais kokmateriāls ar aizzāģējumu vai resgaļa aptēsumu jāmēra no slīpā griezuma vidus, ja tas ietekmē iegūstamās produkcijas garumu.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}