{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

11nav par sausumu!!! atseviÅ¡Ä·i atsÅ«tÄ«Å&iexc

11nav par sausumu!!! atseviÅ¡Ä·i atsÅ«tÄ«Å&iexc

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Uguns Uguns būtībā ir nozīmīgs ekoloģisks faktors. Meža ugunsgrēku izcelšanās cēlonis vairumā gadījumu ir cilvēka apzināta vai neapzināta rīcība, taču tās izplatīšanos un intensitāti nozīmīgi ietekmē klimatiskie faktori (Liepa et al., 1991; Meļehovs, 1983). Meža ugunsgrēki var izraisīt katastrofālas izmaiņas ekosistē- mā, izraisot lielākās daļas biocenozi veidojošo populāciju bojāeju. Tajā pat laikā jānorāda, ka Fenoskandijas boreālajos mežos ir sastopamas 60 - 80 sugas, kas tiek uzskatītas par atkarīgām no ugunsgrēkiem (Dahlberg, 2002; Wikars, 1997). Pēc ietekmes uz mežaudzes elementiem ugunsgrēkus iedala: skrejugunī, vainagugunī un zemdegā. Skrejuguns laikā pilnībā vai daļēji izdeg zemsedze, pamežs un paauga, kā arī nedzīvā zemsega. Vainaguguns laikā nodeg arī koku vainagi. Zemdegā galvenokārt deg/gruzd organiskās augsnes slāņi. Ugunsgrēku tiešā ietekme izpaužas kā atsevišķu augu vai to kompleksu un zemsedzes faunas iznīcināšana vai bojāšana tieši ugunsgrēka laikā. Uguns bojā koku stumbrus, kā arī izraisa sakņu un vainagu apdegšanu. Atsevišķu koku un kokaudžu kopumā karstumizturību nosaka meža tips un sakņu sistē- mas raksturs, degošo materiālu veids, kā arī to mitruma saturs un daudzums, vainagu uzliesmot spēja, vainagu klāja horizontālais un vertikālais slēgums, sezona (augšanas gaitas stadija), koku vecums un morfoloģija, augāja sākotnējā temperatūra (Šesukovs et al., 1979). Ugunsgrēka netiešā ietekme izpaužas kā dendrofāgo kukaiņu un parazitāro sēņu izplatīšanās, mežaudžu krājas pieauguma izmaiņas saistībā ar augsnes-apgaismojuma apstākļu maiņu, jaunu (pēcuguns) koku paaudžu veidošanās utt. (Meļehovs, 1983).
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}