Aspekti sagatavojot stādāmo materiālu

Aspekti sagatavojot stādāmo...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Aspekti sagatavojot stādāmo materiālu: 1.Ūdensapgāde(ķīm. Kvalitāte un apjoms) 2.Infrastruktūra 3.elektroapgāde 4.laistīšana!!!, papildmēslošana un aizsardzības sistēmas. Ja stādi ir jāuzglabā ilgstoši(piem, ziemā) tie jānodrošina pret izžūšanu, apsalšanu, pelēšanu. Īslaicīgā uzglabāšanā(piem, pie meža malā) jānodrošina apēnojums un sakņu sistēmas mitruma saglabāšana. Ja konstutē sīko sakņu apžūšana, stādus pirms stādīšanas mērcē māla ūdens maisījumā. Ievestā meža reproduktīvā materiāla lietošana. Lai stādītu Latvijā ievestu stādāmo materiālu ir jāsaņem VMD izsniegta atļauja. Katru atestēto ieguves avotu Valsts meža dienests reģistrē meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu reģistrā. Reģistrā norāda šādu informāciju:. sugas botāniskais nosaukums;. ieguves avota veids;. iegūstamā materiāla kategorija; materiāla izmantošanas mērķis (piemēram, tradicionālā mežsaimniecība); ieguves avota atrašanās vieta, administratīvās teritorijas nosaukums, ieguves avota atrašanās vietas augstums virs jūras līmeņa vai augstuma diapazons, ieguves avota izcelsme: sēklu vienību daudzums, augu daļu daudzums (augu daļas ir stumbra, zaru, lapu un sakņu spraudeņi, pārstādāmie materiāli vai dīgļi), visu izsniegto materiāla izcelsmes sertifikātu numuri un citi aspekti Valsts meža dienests svītro ieguves avotu no reģistra, ja pārbaudē konstatē, ka tas neatbilst šo noteikumu noteiktajām prasībām, un 30 dienu laikā informē par to ieguves avota īpašnieku vai tiesisko valdītāju. ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online