{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Aspekti sagatavojot stādāmo materiālu

Aspekti sagatavojot stādāmo...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Aspekti sagatavojot stādāmo materiālu : 1.Ūdensapgāde(ķīm. Kvalitāte un apjoms) 2.Infrastruktūra 3.elektroapgāde 4.laistīšana!!!, papildmēslošana un aizsardzības sistēmas. Ja stādi ir jāuzglabā ilgstoši(piem, ziemā) tie jānodrošina pret izžūšanu, apsalšanu, pelēšanu. Īslaicīgā uzglabāšanā(piem, pie meža malā) jānodrošina apēnojums un sakņu sistēmas mitruma saglabāšana. Ja konstutē sīko sakņu apžūšana, stādus pirms stādīšanas mērcē māla ūdens maisījumā. Ievestā meža reproduktīvā materiāla lietošana . Lai stādītu Latvijā ievestu stādāmo materiālu ir jāsaņem VMD izsniegta atļauja. Katru atestēto ieguves avotu Valsts meža dienests reģistrē meža reproduktīvā materiāla ieguves avotu reģistrā. Reģistrā norāda šādu informāciju:. sugas botāniskais
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online