dens_novad____ana_pie_______rssl__pumiem

dens_novad____ana_pie_______rssl__pumiem - dens novadana...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ūdens novadīšana pie šķērsslīpumiem. Uz ceļa virsmas nonākušos lietus vai sniegu kušanas ūdeņus novada šķērsvirzienā, paredzot ceļam šķērsslīpumu. Tas mazāks brauzamajā daļā, jo tā izveidota blīvāka un tur infiltrācijas iespējas mazākas. Ceļa nomalēs kur infiltrācijas iespējas lielāka, šķērsslīpumus veido par 1-2% lielākus nekā braucamajā daļā. Sānu rezervēm kas šaurākas par 10m šķērsslīpumu veido virzienā nost no ceļa 2%, bet platākām rezervēm šķērssplīpumu vērš uz sānu rezerves vidu. tā lielums atkarīgs no ceļa segas materiāla ja liekas ka ūdens caurlaidības slīpums jāveido lielāks Kā izvēlēties šķērsprofila tipu Tā veidu nosaka reljefa, grunts, hidroģeoloģiskie apstākļi, gruntsūdens līmeņa dziļums, aizputināšanas iespējas un garenprofila darba atzīmes. Šādi šķērsprofili ir minerālgunts mežā 50% ir kūdras grunts un kūdras gruntīm nestspēja ir mazāka, tāpēc veido pastiprinājumus.1.nesadalījusies kūdra 2. Daļēji sadalījusies kūdra 3.sadalījusies kūdra(sapropelis) jāņem ārā jo uz viņa nevar uzbūvēt ceļu Ceļa pārredzamība Lai automobiļi varētu braukt ar paredzēto ātrumu, ceļam jābūt nevien pietiekami izturīgam, bet labi pārredzamam, savlaicīgi jāpamana ceļa segas bojājumi, un uz ceļa nokrituši priekšmeti, pretī braucoši automobiļi. Pārredzamabībai jābūt tik labai lai auto vadītājs paspētu nobremzēt auto līdz šķērslim vai arī pabraukt tam garām. Kamēr vadītājs pamana šķērsli paiet zināms laiks lidz viņš izdomās vai abraukt vai bremzēt, paiet zināms ceļa gabals. Atkarībā no braukšanas ātruma automobiļu ceļu projektēšanā rēķinās ar pārredzamības attālumiem. Piemēram ja ātrums ir 50 km/ h tad pārredzamības attālumam ceļa virsmai jābūt 60m, bet līdz pretimbraucošajam auto 120m.Pārredzamību arī traucē pārāk asie ceļa līkumi, ceļam pārāk tuvie priekšmeti, pārāk krasa ceļa slīpuma maiņas kalnu – pauguru virsotnes. Lai nodrošinātu pārredzamību, ceļi plānā jāveido ar pietiekami lēzenām virziena maiņām, no
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/08/2011 for the course FOREST 21 taught by Professor O'callaghan during the Spring '11 term at School of Visual Arts.

Ask a homework question - tutors are online