{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

dreska 3 kontoldarbs - Cea konstrukcija un zemes kltne...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ceļa konstrukcija un zemes klātne – Zemes klātne, ceļa klātne, brauktuve, abās malās nomales, sāngrāvji un brīvjoslas. Brauktuves slīpumi apmēram 3 -4 promiles. Sāngrāvji – meža ceļus minerālgruntīs var ierīkot ar vienu sāngrāvi, vai ar diviem sāngrāvjiem. Grāvim dibena slīpums 20 promiles, vai 2 % prom no ceļa klātnes, lai nemitrina ceļa klātni (šķērsprofilā). Ja uzbērums augstāks par 6 m tad sāngrāvjus neizbūvē, jo ūdens tāpat tik augstu nepacelsies. Kalnu rajonos, slīpumos, kur slīpums i=1:10 līdz 1:5, veido kalna grāvjus, kur ietecēt ūdenim kasnāk no augšas, tad lielāku par 2 m, vai arī 2 m lielu bermu un tikai pēc tam ceļa klātni. Ceļu segas konstrukcija uz žagaru klāja kūdrā ar dziļumu 0,5 – 2,0 m – Grunts segums – drenējošās smilts slānis – kūdras slānis – žagaru klājums – esošā grunts (kūdra). Ceļu segas konstrukcija uz žagaru – sīkbaļķu klāja kūdras augsnē ar dziļumu lielāku par 2 m – berma 2 m. Grants segums – drenējošās smilts slānis – kūdras slānis – žagaru un sīkbaļķu klājums – Esošā grunts (kūdra). Ceļa segas konstrukcija ar ģeotekstila spilvenu – Grants segums – dren. Smilts slānis – ģeotekstils – drenējošas smilts slānis – ģeotekstils – esošā grunts (kūdra). Ceļa braucamā daļa (brauktuve) – Kustība notiek pa autoceļa brauktuvi. Projektēšanas laikā jānosaka ceļa segas tips, šķērsprofila veids. 1. tips ir augstākā tipa ceļa segas – (kalti akmeņi, betons). Pieskaita arī atvieglotās augstākā tipa ceļu segas (ar bitumenu, šķembām, akmens smalkumiem, ar bitumena emulsijām apstrādātā segā. Arī dzelzsbetona ceļi, kur klātnes visā platumā. 2. Pārejas tipa segas – (šķembas, grunts + grants, kā arī gruntis, kuras uzlabotas ar saistvielām). 3. Zemākā tipa – Gruntis, kurām virsū uzbērta neliela kārtiņa grants, vai šķembu. Mežu ceļiem parasti ir pārejas tipa ceļi, dažreiz asfaltēti, dažreiz arī zemākā tipa ceļi. Pa katru ceļu tipu ir noteikti ātrumi ar kādiem drīkst pārvietoties. Ceļa segas šķērsprofils – Lai novadītu ūdeni no brauktuves, jānodrošina šķērsslīpums no ceļa ass uz abām pusēm. Slīpums atkarīgs no ceļa segas materiāla, no tā ūdens caurlaidības spējas. Grants, šķembu – 30 – 40 promiles, bet ja ar saistvielām apstrādāts, tad – 20 – 30 promiles. Nedrīkst būt arī pārlieku liels šķērsslīpums, jo tad nevienmērīgi dilst aprīkojums, atkalas laikā var noslīdēt uz sāngrāvi. Šķērsprofilus iedala vairākos tipos – 1. Jumtveida šķērsprofils (viegli izbūvēt), 2. Sirpjveida šķērsprofils (viegli izbūvēt, grants, grunts – šķembu. Nobraucots uz nomali aprīkojums neaplīp ar dubļiem, bet vajag vairāk materiāla, jo jāizbūvē nomale), 3. Gultnes tipa (Ceļa sega tikai brauktuves platumā.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online