fiz_spik_eksamens - Materila punkta prvietojums kustbu...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Materiāla punkta kustību atskaites sistēmā raksturo pārvietojums . Vidējais vektoriālais ātrums ir materiāla punkta rādiusvektora izmaiņa jeb pārvietojums galīgā laika intervālā ▲t. Momentānais ātrums ir materiāla punkta ātrums laika momentā t. `v=dr/dt Ātruma modulis=ar ceļa atvasinājumu pēc laika v=dl/dt Vidējais skalārais ātrums raksturo ceļu, kuru kustībā pa trajektoriju laika vienībā noiet materiāls punkts no laika momenta t līdz momentam t + t . <v>=Δl/Δt Moment. paātrinājums: Paātr. `a, kas piemīt materiālam. punktam dotajā laika momentā, sauc par moment. paātr. `a=`d 2 v/dt 2 Trajektorijas plaknē, kurā atrodas momentānā ātruma v un paātrinājuma a vektori, tangenciālais paātrinājums a t ir vērsts pa trajektorijas pieskari jeb pa momentānā ātruma virzienu. Tangenciālais paātrinājums a t maina momentānā ātruma modulim v . Tang. paātr. mod ir ātruma mod atv pēc laika: a t =dv/dt Normālais paātrinājums a n katrā trajektorijas punktā ir vērsts pa pieskares normāli uz trajektorijas liekuma centru. Normālais paātrinājums a n maina momentānā ātruma virzienu, tādējādi izliecot trajektoriju. a n =v 2 /R Par vid. leņķisko ātrumu ω sauc pagrieziena leņķa Δφ attiecību pret laika sprīdi, kurā pagrieziens noticis: ω=Δφ/ Δt Par mom. leņķisko ātrumu ω sauc robežvērtību, uz kuru tiecas vid. leņķiskais ātrums, ja laika sprīdis Δt, kādā to nosaka, tiecas uz nulli. ω=limΔφ/Δt (Δt->0) Par vid. leņķ. paātr . ε sauc leņķiskā ātruma izmaiņas `Δω attiecību pret laika sprīdi Δt, kurā izmaiņa notikusi: `<ε>=`Δω/Δt Par moment. leņķ. paātr. sk.mom.lenķ. ātr. `ε=lim`Δω/Δt [rad/s] Rotācijas kustību raksturo rotācijas periods T un rotācijas frekvence Nī=1/T. Ātrumu kustībā pa riņķa līniju sauc par lineāro ātrumu. Mehāniska kustība ir ķermeņu vai to daļu savstarpēja pārvietošanās telpā laika gaitā, veidi: translācija, rotācija. Mehānikas iedalījums 1.pēc ķermeņa veida (materiāls punkts, absolūti ciets ķermenis, deformējamie ķermeņi); 2.pēc rakstura (kinētika, dinamika, statistika); 3.pēc ātruma (klasiskā, relatīvā, kvantu). Dinamikas galvenais uzd ir noskaidrot ķermeņa kustības raksturu, zinot, kādi spēki darbojas uz ķermeni. 1NL Katrs ķermenis atrodas miera stāvoklī vai vienmērīgā taisnvirziena kustībā (saglabā nemainīgu ātrumu), ja uz to nedarbojas citi ķermeņi vai arī to iedarbības savstarpēji kompensējas. 2NL Inerciālā atskaites sistēmā ķermeņa paātrinājums ir tieši proporcionāls spēkam, kas darbojas uz ķermeni, apgriezti proporcionāls ķermeņa masai un vērsts spēka darbības virzienā. ` F=`ma 1N=1(kgm/s 2 ) 3NL Divu ķermeņu mijied. spēkiem ir vienādi moduļi, bet pretēji vērsumi.
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern