fiz_spik_eksamens - Materila punkta kustbu atskaites sistm...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Materila punkta kustbu atskaites sistm raksturo prvietojums . Vidjais vektorilais trums ir materila punkta rdiusvektora izmaia jeb prvietojums galg laika intervl t. Momentnais trums ir materila punkta trums laika moment t. `v=dr/dt truma modulis=ar cea atvasinjumu pc laika v=dl/dt Vidjais skalrais trums raksturo ceu, kuru kustb pa trajektoriju laika vienb noiet materils punkts no laika momenta t ldz momentam t + t . <v>=l/t Moment. patrinjums: Patr. `a, kas piemt materilam. punktam dotaj laika moment, sauc par moment. patr. `a=`d 2 v/dt 2 Trajektorijas plakn, kur atrodas momentn truma v un patrinjuma a vektori, tangencilais patrinjums a t ir vrsts pa trajektorijas pieskari jeb pa momentn truma virzienu. Tangencilais patrinjums a t maina momentn truma modulim v . Tang. patr. mod ir truma mod atv pc laika: a t =dv/dt Normlais patrinjums a n katr trajektorijas punkt ir vrsts pa pieskares normli uz trajektorijas liekuma centru. Normlais patrinjums a n maina momentn truma virzienu, tdjdi izliecot trajektoriju. a n =v 2 /R Par vid. leisko trumu sauc pagrieziena lea attiecbu pret laika sprdi, kur pagrieziens noticis: =/ t Par mom. leisko trumu sauc robevrtbu, uz kuru tiecas vid. leiskais trums, ja laika sprdis t, kd to nosaka, tiecas uz nulli. =lim/t (t->0) Par vid. le. patr . sauc leisk truma izmaias ` attiecbu pret laika sprdi t, kur izmaia notikusi: `<>=`/t Par moment. le. patr. sk.mom.len. tr. `=lim`/t [rad/s] Rotcijas kustbu raksturo rotcijas periods T un rotcijas frekvence N=1/T. trumu kustb pa ria lniju sauc par linero trumu. Mehniska kustba ir ermeu vai to dau savstarpja prvietoans telp laika gait, veidi: translcija, rotcija. Mehnikas iedaljums 1.pc ermea veida (materils punkts, absolti ciets ermenis, deformjamie ermei); 2.pc rakstura (kintika, dinamika, statistika); 3.pc truma (klasisk, relatv, kvantu). Dinamikas galvenais uzd ir noskaidrot ermea kustbas raksturu, zinot, kdi spki darbojas uz ermeni. 1NL Katrs ermenis atrodas miera stvokl vai vienmrg taisnvirziena kustb (saglab nemaingu trumu), ja uz to nedarbojas citi ermei vai ar to iedarbbas savstarpji kompensjas. 2NL Inercil atskaites sistm ermea patrinjums ir tiei proporcionls spkam, kas darbojas uz ermeni, apgriezti proporcionls ermea masai un vrsts spka darbbas virzien. ` F=`ma 1N=1(kgm/s 2 ) 3NL Divu ermeu mijied. spkiem ir viendi modui, bet pretji vrsumi....
View Full Document

This note was uploaded on 06/08/2011 for the course FOREST 21 taught by Professor O'callaghan during the Spring '11 term at School of Visual Arts.

Page1 / 4

fiz_spik_eksamens - Materila punkta kustbu atskaites sistm...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online