fiz_spik_eksamens - Materila punkta kustbu atskaites sistm...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Materiāla punkta kustību atskaites sistēmā raksturo pārvietojums . Vidējais vektoriālais ātrums ir materiāla punkta rādiusvektora izmaiņa jeb pārvietojums galīgā laika intervālā ▲t. Momentānais ātrums ir materiāla punkta ātrums laika momentā t. `v=dr/dt Ātruma modulis=ar ceļa atvasinājumu pēc laika v=dl/dt Vidējais skalārais ātrums raksturo ceļu, kuru kustībā pa trajektoriju laika vienībā noiet materiāls punkts no laika momenta t līdz momentam t + t . <v>=Δl/Δt Moment. paātrinājums: Paātr. `a, kas piemīt materiālam. punktam dotajā laika momentā, sauc par moment. paātr. `a=`d 2 v/dt 2 Trajektorijas plaknē, kurā atrodas momentānā ātruma v un paātrinājuma a vektori, tangenciālais paātrinājums a t ir vērsts pa trajektorijas pieskari jeb pa momentānā ātruma virzienu. Tangenciālais paātrinājums a t maina momentānā ātruma modulim v . Tang. paātr. mod ir ātruma mod atv pēc laika: a t =dv/dt Normālais paātrinājums a n katrā trajektorijas punktā ir vērsts pa pieskares normāli uz trajektorijas liekuma centru. Normālais paātrinājums a n maina momentānā ātruma virzienu, tādējādi izliecot trajektoriju. a n =v 2 /R Par vid. leņķisko ātrumu ω sauc pagrieziena leņķa Δφ attiecību pret laika sprīdi, kurā pagrieziens noticis: ω=Δφ/ Δt Par mom. leņķisko ātrumu ω sauc robežvērtību, uz kuru tiecas vid. leņķiskais ātrums, ja laika sprīdis Δt, kādā to nosaka, tiecas uz nulli. ω=limΔφ/Δt (Δt->0) Par vid. leņķ. paātr . ε sauc leņķiskā ātruma izmaiņas `Δω attiecību pret laika sprīdi Δt, kurā izmaiņa notikusi: `<ε>=`Δω/Δt Par moment. leņķ. paātr. sk.mom.lenķ. ātr. `ε=lim`Δω/Δt [rad/s] Rotācijas kustību raksturo rotācijas periods T un rotācijas frekvence Nī=1/T. Ātrumu kustībā pa riņķa līniju sauc par lineāro ātrumu. Mehāniska kustība ir ķermeņu vai to daļu savstarpēja pārvietošanās telpā laika gaitā, veidi: translācija, rotācija. Mehānikas iedalījums 1.pēc ķermeņa veida (materiāls punkts, absolūti ciets ķermenis, deformējamie ķermeņi); 2.pēc rakstura (kinētika, dinamika, statistika); 3.pēc ātruma (klasiskā, relatīvā, kvantu). Dinamikas galvenais uzd ir noskaidrot ķermeņa kustības raksturu, zinot, kādi spēki darbojas uz ķermeni. 1NL Katrs ķermenis atrodas miera stāvoklī vai vienmērīgā taisnvirziena kustībā (saglabā nemainīgu ātrumu), ja uz to nedarbojas citi ķermeņi vai arī to iedarbības savstarpēji kompensējas. 2NL Inerciālā atskaites sistēmā ķermeņa paātrinājums ir tieši proporcionāls spēkam, kas darbojas uz ķermeni, apgriezti proporcionāls ķermeņa masai un vērsts spēka darbības virzienā. ` F=`ma 1N=1(kgm/s 2 ) 3NL Divu ķermeņu mijied. spēkiem ir vienādi moduļi, bet pretēji vērsumi. Masas centrs
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

fiz_spik_eksamens - Materila punkta kustbu atskaites sistm...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online