fiz_spik_eksamens_saturs

fiz_spik_eksamens_saturs - pārvietojums Vidējais...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: pārvietojums . Vidējais vektoriālais ātrums Momentānais ātrums Vidējais skalārais ātrums tangenciālais paātrinājums Normālais paātrinājums Par vid. leņķisko ātrumu Par mom. leņķisko ātrumu Par vid. leņķ. paātr Par moment. leņķ. paātr. rotācijas periods rotācijas frekvence . Ātrumu Mehāniska kustība Mehānikas iedalījums Dinamikas galvenais uzd 1NL 2NL 3NL Masas centrs Smaguma centrs Impulsa nezūdamības likums: Imp. proj. nez. lik. : Par darbu Jauda Enerģija Gradients . Materiāla punkta dinamikas pamatv-ms: ` Par materiāla punkta inerces momentu Par spēka momentu Konservatīvais spēks Par materiāla punkta impulsa mom. Ķermeņa dinamikas pamatv-ms: Ķermeņa impulsa Kinētiskā enerģija ap nekustīgu Darbs rotācijas kustībā Matriāla punkta inerces moments Inerces moments cietam ķermenim : Materiāla punkta dinamikas pamatv-ms: ` Kinētiskā enerģija Darbs rotācijas kustībā Mehāniskais darbs Impulsa moments Virsmas spraigums Kapilārās parādības Sorbcija Šķidrumu mehānika Paskāla likums Hidrostatiskais spiediens Arhimēda likums Strūklas nepaārtrauktības likums Bernulli vienādojums Lamināra plūsma Turbolenta plūsma Šķidrumu viskozitāte Puzeja likums Stoksa formula Virsmas brīvā enerģija Virsmas spraigums, koificients, tā mērīšana...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

fiz_spik_eksamens_saturs - pārvietojums Vidējais...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online