fiz_spik_eksamens_saturs

fiz_spik_eksamens_saturs - prvietojums . Vidjais...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: prvietojums . Vidjais vektorilais trums Momentnais trums Vidjais skalrais trums tangencilais patrinjums Normlais patrinjums Par vid. leisko trumu Par mom. leisko trumu Par vid. le. patr Par moment. le. patr. rotcijas periods rotcijas frekvence . trumu Mehniska kustba Mehnikas iedaljums Dinamikas galvenais uzd 1NL 2NL 3NL Masas centrs Smaguma centrs Impulsa nezdambas likums: Imp. proj. nez. lik. : Par darbu Jauda Enerija Gradients . Materila punkta dinamikas pamatv-ms: ` Par materila punkta inerces momentu Par spka momentu Konservatvais spks Par materila punkta impulsa mom. ermea dinamikas pamatv-ms: ermea impulsa Kintisk enerija ap nekustgu Darbs rotcijas kustb Matrila punkta inerces moments Inerces moments cietam ermenim : Materila punkta dinamikas pamatv-ms: ` Kintisk enerija Darbs rotcijas kustb Mehniskais darbs Impulsa moments Virsmas spraigums Kapilrs pardbas Sorbcija idrumu mehnika Paskla likums Hidrostatiskais spiediens Arhimda likums Strklas nepartrauktbas likums Bernulli viendojums Laminra plsma Turbolenta plsma idrumu viskozitte Puzeja likums Stoksa formula Virsmas brv enerija Virsmas spraigums, koificients, t mrana...
View Full Document

This note was uploaded on 06/08/2011 for the course FOREST 21 taught by Professor O'callaghan during the Spring '11 term at School of Visual Arts.

Page1 / 2

fiz_spik_eksamens_saturs - prvietojums . Vidjais...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online