meza atjaunosanas spikeris

meza atjaunosanas spikeris - Trkultru un krituo kultru...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Trkultru un krituo kultru ierkoana- pareizas sugas vai sugu izvle ir galvenais prieknosacjums- Izvles principi- 1. Bioloiski ekoloiskais (attiecgajam klimatam un augsnes apstkiem piemrotkais) 2 .Ekonomiskais (zemes vrtba, kda bs nauda ieguvum) 3 )finansilais(ieguldjumu apjoms) 4 . Socilais(vrtjot cilvka dzves vides uzlaboanas iespjas medbas rekr) Mea atjaunoans- dabiska (ar vai bez sklu kokiem un augsnes sartifikciju);mkslg (sjot vai stdot) Dabisks atjaun. formas- 1)Jaunaudze pards atmiruo koku viet (E un D s) 2)Jaunaudze veidojas pc intensvs veco koku iuanas (traudzes) 3)Jaunaudze veidojas pc biotisko vai abiotisko fak. Ietekmes (pionorsugas-mistraudzes) Dabisko atjaunoans ietekm- 1)cirsmas un cirtes virziens 2)pieslieans laiks un veids 3)izcirtuma platums Dabisks atjaun plusi- 1)zemas izmaksas 2) Nodrointa auganas apstkiem provinces saglabana 3) sekmgas gadij. Tiek izslgts laika zudums un audzanas cikla sasinjums 4)Labi tiek saglabta un izmantota augsnes auglba jo nenotiek strauja humusa mineralizcija 5) pankama dabisku mistrotu meaudu veidoans. Dabisk. Atjaun mnusi- 1) veidojas nevienmrga uzbves un slguma meaudze 2) Nevienmrgs slgums pasliktina koka platuma gadskrtas, resni zari 3)Ne vienmr tra un kvalitatva atjaunoans 4) agri jausk un biei jatkrto sastva kopanas cirte. Sklu raa dabiski nosaka eneratvi bagta raa 10t, galotnes da 250-1000 gb. Ieaug 5%-10%.... . Priedei sklu raa vienmrga atj. Nodroina 3-4 gadu laik. Prvietojas sklas 50 m attlum. oti gaismas prasmga, svargs zemsedzes kljas.. Eglei sklu raa mainga, atkrtojas ar neveiksmgiem intervliem, kaitki slimbas boj. 40% tuko sklu.Atjaunoans var ieilgt-15 gad. Dgst skla 30- 40 dienas. Labk izdzvo neliela apnojama apst. Prvieojas 50 m attlum. Brzs- katru gadu bagtga sklu raa, -izplats 200m, auksts tuko sklu patsvars, apmeoans 2-3 gadu laik, vien spurdz 400sklas. Ozols,osis- rekomendejama atjaunoans zem vainagu klja.parvietojums neliels-grauzji, cukas uzbrk.Osi- ietekm visi dzvnieki,ozols ar sklam atjaunot. Nav iespejams-jastda ar stdiem.nodroina si riekstkoi. Dabisk atj. Veetatvi visbiek nodroina-1) Apsei- sklas skas zaud dgstspju2-3 dienu laik. Celmatvases veidojas 10-20 gad. Vlk saknes atvases. Visvairk atvases 3-4 gadu laik. Ar atvass atj. Nav ieteicama trupes inficts audzs. MelnA-celmatvases ar zemu vrtbu-likumainba trupe, sklas izplata dens ,vj, skum izvlas 2 atvases vlk 1. Ba- vairojas (vislabk)ar saku un celmu atvasm,klimata izturgs, augsnes prasgs. Sklas izplats 50 m attlum. Bzs- atvases producans spju saglab ldz 30-40 gadi, kvalitte zema...
View Full Document

Page1 / 2

meza atjaunosanas spikeris - Trkultru un krituo kultru...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online