meza atjaunosanas spikeris

meza atjaunosanas spikeris - Tīrkultūru un kritušo...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Tīrkultūru un kritušo kultūru ierīkošana- pareizas sugas vai sugu izvēle ir galvenais priekšnosacījums- Izvēles principi- 1. Bioloģiski ekoloģiskais (attiecīgajam klimatam un augsnes apstākļiem piemērotākais) 2 .Ekonomiskais (zemes vērtība, kāda būs nauda ieguvumā) 3 )finansiālais(ieguldījumu apjoms) 4 . Sociālais(vērtējot cilvēka dzīves vides uzlabošanas iespējas medības rekr) Meža atjaunošanās- dabiska (ar vai bez sēklu kokiem un augsnes sartifikāciju);mākslīgā (sējot vai stādot) Dabiskās atjaun. formas- 1)Jaunaudze parādās atmirušo koku vietā (E un D s) 2)Jaunaudze veidojas pēc intensīvās veco koku ižušanas (tīraudzes) 3)Jaunaudze veidojas pēc biotisko vai abiotisko fak. Ietekmes (pionorsugas-mistraudzes) Dabisko atjaunošanās ietekmē- 1)cirsmas un cirtes virziens 2)piesliešanās laiks un veids 3)izcirtuma platums Dabiskās atjaun plusi- 1)zemas izmaksas 2) Nodrošināta augšanas apstākļiem provinces saglabāšana 3) sekmīgas gadij. Tiek izslēgts laika zudums un audzēšanas cikla saīsinājums 4)Labi tiek saglabāta un izmantota augsnes auglība jo nenotiek strauja humusa mineralizācija 5) panākama dabisku mistrotu mežaudžu veidošanās. Dabisk. Atjaun mīnusi- 1) veidojas nevienmērīga uzbūves un slēguma mežaudze 2) Nevienmērīgs slēgums pasliktina koka platuma gadskārtas, resni zari 3)Ne vienmēr ātra un kvalitatīva atjaunošanās 4) agri jausāk un bieži jāatkārto sastāva kopšanas cirte. Sēklu raža dabiski nosaka ģeneratīvi –bagāta raža 10t, galotnes daļā 250-1000 gb. Ieaug 5%-10%.... . Priedei sēklu raža vienmērīga atj. Nodrošina 3-4 gadu laikā. Pārvietojas sēklas 50 m attālumā. Ļoti gaismas prasmīga, svarīgs zemsedzes klājas.. Eglei sēklu raža mainīga, atkārtojas ar neveiksmīgiem intervāliem, kaitēkļi slimības bojā. 40% tukšo sēklu.Atjaunošanās var ieilgt-15 gad. Dīgst sēkla 30- 40 dienas. Labāk izdzīvo neliela apēnojama apst. Pārvieojas 50 m attālumā. Bērzs- katru gadu bagātīga sēklu raža, -izplatās 200m, auksts tukšo sēklu īpatsvars, apmežošanās 2-3 gadu laikā, vienā spurdzē 400sēklas. Ozols,osis- rekomendejama atjaunošanās zem vainagu klāja.parvietojums neliels-grauzēji, cukas uzbrūk.Osi- ietekmē visi dzīvnieki,ozols ar sēklam atjaunot. Nav iespejams-jastāda ar stādiem.nodrošina sīļi riekstkoži. Dabiskā atj. Veģetatīvi visbiežāk nodrošina-1) Apsei- sēklas sīkas zaudē dīgstspēju2-3 dienu laikā. Celmatvases veidojas 10-20 gad. Vēlāk saknes atvases. Visvairāk atvases 3-4 gadu laikā. Ar atvasēs atj. Nav ieteicama trupes inficētās audzēs. MelnA-celmatvases ar zemu vērtību-likumainība trupe, sēklas izplata ūdens ,vējš, sākumā izvēlas 2 atvases –vēlāk 1. Ba- vairojas (vislabāk)ar sakņu un celmu atvasēm,klimata izturīgs, augsnes prasīgs. Sēklas izplatās 50 m attālumā. Bēzs- atvases producēšanās spēju saglabā līdz 30-40 gadi, kvalitāte zema...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

meza atjaunosanas spikeris - Tīrkultūru un kritušo...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online