plaukstošas lapu

Plauksto&Aring& - plaukstoas lapu.k sugas k ari P,E kailsaku std mat no ziemas glabts var stdt ldz jnija vidum ja vien augsnes ir pietiekami

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
plaukstošas lapu.k sugas kā ari P,E kailsakņu stād mat, no ziemas glabāts var stādīt līdz jūnija vidum, ja vien augsnes ir pietiekami mitra. Stād mat ar slēgtu sakņu sist var stādīt visu veģetācijas periodu bet nav ieteicams to darīt galotnes dzinuma aktīvās augšanas laikā.Rudeni vispirms stāda skuj.k tad lapu.k . skuju.k stadīšanu var laikā kad b;erziem un apsēm dzeltē lapas pārtrauc kad tās nobirst.lapu.k stādīšanu var veikt līdz pirmajam salam.Rudenī nav ieteicams stādīt slapjās vai arī smagās mehāniskā sastāva augsnēs kā arī kūdru augsnēs. Stādīšanas veidi izmantojot rokas darba rīkus 1)vertikālā spraugā ar dažādu modeļu stādīšanas šķēpiem 2)slīpā spraugā ar meža kapli vai lāpstu 3)šķērslipuma vai T veida šķēlumā ar kapli vai lāpstu 4)bedrītē 5)ar stādstobru visos gadījumos mitrumapgādes nodrošināšanai būtiska ir augsnes piespiešanās pie stādu sakņu sistēmas. Pusmehānizēta stādīšana tiek veikta izmantojot bedres sagatavo uz traktora uzkarināmu vai ar rokām
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/08/2011 for the course FOREST 21 taught by Professor O'callaghan during the Spring '11 term at School of Visual Arts.

Ask a homework question - tutors are online