prieditis - 3 laboratorijas darbs Auganas gaitas modelana 1...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
3. laboratorijas darbs Augšanas gaitas modelēšana 1. Raksturot, kā mežaudžu augšanas gaitu ietekmē izvēlētā krājas kopšanas ciršu intensitāte; 2. Konstruēt augšanas gaitu grafiski, aprakstīt to ietekmējošos faktorus A H,m D,cm N,gab G, m2 G izc, m2 V, m3 Vizc, m3 Ytek, m3 Yvid.3 0 0,0 0,0 2500 0 0 0,00 0,00 10 1,2 3,9 2425 3 17 1,70 1,70 20 5,6 8,2 2352 12 70 5,30 3,50 30 11,3 12,3 2282 27 167 9,60 5,57 40 16,2 16,1 928 19 8 153 66 5,20 3,83 50 19,6 19,7 900 27 257 10,40 5,14 60 22,0 22,9 873 36 367 11,00 6,12 70 23,5 25,8 538 28 8 302 85 8,50 4,31 80 24,6 28,4 521 33 370 6,70 4,63 90 25,3 30,8 506 38 429 5,90 4,77 100 25,9 33,0 455 39 458 2,90 4,58 110 26,3 34,9 410 39 463 0,50 4,21 120 26,5 36,8 369 39 469 0,60 3,91 130 26,8 38,4 332 38 467 -0,20 3,59 140 26,9 39,9 299 37 455 -1,30 3,25 pi ha hb hk da db dk atmirum s 3,14 27,4728 330,354 5 1,5367 58,1977 258,932 7 1,1848 0,97
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Secinājumi. Augšanas gaitu var ietekmēt dažādi pasākumi, kurus veic mežā, piemēram, kopšanas
Background image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

prieditis - 3 laboratorijas darbs Auganas gaitas modelana 1...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online