spikeris_mezatjaunoshana_ugis

spikeris_mezatjaunoshana_ugis - Trūkumi iepriekšējo...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Trūkumi iepriekšējo kultūru ierīkošanā: 1. Sliktāks apgaismojums, nekā izcirtumā tādēl iespējams ieaudzēt ēncietīgās koku sugas 2 .Vecās sugas audzes koku konkurence, kas īpaši izpaužas mežos nabadzīgās audzēs 3. Mežaudzi nocērtot tiek bojāta daļa stādīto koku 4. Apgrūtināta darbu izpilde, reizē ar to augstākas darba izmaksas. Daļējās kultūras izm. Neproduktīvo mežaudžu ............ kad nav ieteicams izmantot vienlaidus un arī platībā kas saistīta ar augstu salnu risku – egles. Rekonstruējamā mežaudzē kas parasti ir B, Ba, A, kur izveido 2-12m platus koridorus, kur stāda vēlamo koku sugu, kad mērķa sugas koki sasnieguši 2m augstumu un vairs nav salnu apdraudēti var nocirst un atjaunot pārējo audzes daļu .???? Vienlaidus kultūras ir visbiežāk izmantotais veids kuru izmanto mežaudžu ierīkošanā, kas ie gandrīz vienmēr ilgtermiņā ir visizdevīgākais. Skujkoku vienlaidus stādījumos salīdzinot ar dabisko atjaunošanos mērķa caurmērs sasniegts 10-20 gadus ātrāk un to nosaka: 1. Ģenētiski un fizioloģiski augstvērtīgs stādmateriālu izmantošana. Ģenētiski un fizioloģiski augstvērtīgs stādmateriālu izmantošana....
View Full Document

This note was uploaded on 06/08/2011 for the course FOREST 21 taught by Professor O'callaghan during the Spring '11 term at School of Visual Arts.

Page1 / 2

spikeris_mezatjaunoshana_ugis - Trūkumi iepriekšējo...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online