Vis__s_viet__s_kur_main__s_garenprofila_sl__pumi

Vis__s_viet__s_kur_main__s_garenprofila_sl__pumi - Vertikl...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vertikālā plaknē Visās vietās kur mainās garenprofila slīpumi, slīpuma lūzuma vietas ir vai nu ieliekums vai izliekums, tādejādi tas apgrūtina automobiļu kustību, projektējot šie traucējumi jānovērš. Ieliekuma gadījuma ja slīpuma maiņas vieta nav izapaļota, auto rodas trieciens. Izliektie lūzumi aizsedz ceļa pārredzamību un pārbraucot nepietiekami izveidotu luzuma vietu rodas barbūtība, ka automobiļa priekšgals atraujas no zemes un tas vairs nepakļaujas vadāmībai. Lai to novērstu, vertikālā plaknē izveido ieliektas vai izliektas līknes. Ieliekto vertikālo līkņu rādiusus aprēķina pēc šādas izteiksmes:R=v 2 /a, izliekta lūzuma gadījumā: R=L 2 /2,4 L-min pāredz att. Vertikālo līkņu rādiusi jāpieņem pēc iespējas lielāki. Lai samazinātu zemes darbu apjomus, līkņu rādiusus ņem mazākus. Vertikālo līkņu tg garumus T aprēķina pēc formulas T=R(delta)i/2 Trases nospraušana Kad ceļa vieta un virziens zināms jauzsāk trases nospraušana dabā. To izdevīgāk veikt tā ka vispirms
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/08/2011 for the course FOREST 21 taught by Professor O'callaghan during the Spring '11 term at School of Visual Arts.

Ask a homework question - tutors are online