8 lab darbs HOT - 1.Absalūts ciets ķermenis ķermenis...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1.Absalūts ciets ķermenis- ķermenis, kurā attālumi starp jebkuriem diviem punktiem ir nemainīgi pie jebkuras mehāniskas iedarbības uz to. Dabā, protams, absolūti cietu ķermeņu nav. Tomēr vairumā gadījumu slodzes izsauktās ķermeņu deformācijas ir niecīgas salīdzinot ar visa ķermeņa izmēriem un tāpēc tās var neievērot. 2.Matriāla punkta un ķermeņa inerces momenti. Par matiāla punkta inerces momentu attiečibā pret kādu rotācijas asi sauc materiāla punkta masas reizinājumu ar tās attālumu kvadrātu līdz šaj asij Ja ķermeņa izmēri un forma būtiski neietekmē tā kustības raksturu, tad tādu ķermeni var uzskatīt par materiālu punktu. Materiāls punkts - ķermeņa daļiņa vai ķermenis, kura izmēri ir niecīgi, salīdzinot ar citiem aplūkojamā uzdevumā sastopamiem izmēriem. Tā piemēram, astronomijas aprēķinos nereti par materiālu punktu pieņem veselu planētu vai pat zvaigzni, turpretī sīku mehānismu dinamikas aprēķinos dažkārt pat de-taļu, kuras izmēri ir tikai daži milimetri, par materiālu punktu pieņemt nav pieļaujams....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

8 lab darbs HOT - 1.Absalūts ciets ķermenis ķermenis...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online