8 lab darbs HOT - 1.Absalts ciets ermenis- ermenis, kur...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1.Absalts ciets ermenis- ermenis, kur attlumi starp jebkuriem diviem punktiem ir nemaingi pie jebkuras mehniskas iedarbbas uz to. Dab, protams, absolti cietu ermeu nav. Tomr vairum gadjumu slodzes izsaukts ermeu deformcijas ir niecgas saldzinot ar visa ermea izmriem un tpc ts var neievrot. 2.Matrila punkta un ermea inerces momenti. Par matila punkta inerces momentu attieib pret kdu rotcijas asi sauc materila punkta masas reizinjumu ar ts attlumu kvadrtu ldz aj asij Ja ermea izmri un forma btiski neietekm t kustbas raksturu, tad tdu ermeni var uzskatt par materilu punktu. Materils punkts - ermea daia vai ermenis, kura izmri ir niecgi, saldzinot ar citiem aplkojam uzdevum sastopamiem izmriem. T piemram, astronomijas aprinos nereti par materilu punktu pieem veselu plantu vai pat zvaigzni, turpret sku mehnismu dinamikas aprinos dakrt pat de-tau, kuras izmri ir tikai dai milimetri, par materilu punktu pieemt nav pieaujams....
View Full Document

Page1 / 3

8 lab darbs HOT - 1.Absalts ciets ermenis- ermenis, kur...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online