dreska meloracija - Copy2

dreska meloracija - Copy2 - 1.1Melorcija ir paskumi vai...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1.1Melorācija ir pasākumi vai pasākumu komplekss ar kuriem uzlabo vai izmaina kādas teritorijas augsnes, klimatiskie, hidroloģiskie un citi apstākļi atbilstoši saimnieciskajiem mērķiem. Lai palielinātu zemes izmatošanas efektivitāti ir jāveic zemes pamatuzlabošana. 1)hidrotehniskā meliorācija regulē ūdens zemes ražību ar hidrotehniskiem paņēmieniem- nususināšana un apūdeņošnana, Pēc nosusināšanas uzlabojas H20, gaisa barības režīms un paliel 3-4 reizes pieaugums. Stādaudzētavās laista 2)Kultūrtehniskā m.-aizaugušas, aizlaistas zemes pārveido lauksaimniecības zēmēs vai meža platībās. (krūmājus savāķ un lauks.z) 3) Meža m-Pasākumu veic platībās kuras jāpasargā no ūdens un zemes erozijas. Regulē ūdens noteces režīmu-apmežojot(uzlabo mikroklimatu) 4) Agromelorācija-uzlabo augsnes fizikālo stāvokli, īpašības, palielielina ūdens caurlaidību un
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
mitrum ietilpību. Uzlabo poras augsnē. Ietilpst profilēšana, planēšana un pagadu ūdens vagu noteci 5)ķīmiskā- maina ķīmiskās īpašības augsnei ar ķīmiskiem līdzekļiem(skābie lieti-ģīpšošana kaļķošana) 6) inženiertehniskā-ar hidrotehnisko ierīču palīdzību, uzlabo apstākļus būvēm samazina gruntsūdeni. 1.2 Ūdens aprite dabā to nosaka saules enerģija ko saņem zemeslode, garavitācijas spēks, zemes kustība ap sauli un griešanās ap savu asi. - Zemes virsma H20 saules radiācijas rezultātā sasilst un ūdens iztvaiko.visvairāk iztvaiko no okeāniem un jūrām. H20 aprrites sākuma posms-iztvaikošana mitrums nokļūst troposfērā, atdziest, kondensējas un atpakaļ
Background image of page 2
uz sauszemi. Mazais aprites cikls- okeāns- atmosfēra-nokrišņi-okeāns . ....Lielais okeāns- atmosfēra-gaisa masas no okeāna uz kontinentu- nokrišņi-notece-okeāns Ūdens apriti dabā raksturo ūdens bilance, kas ir vielas nezūdamības likums. Eo=Po+R-deltVo
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/08/2011 for the course FOREST 21 taught by Professor O'callaghan during the Spring '11 term at School of Visual Arts.

Page1 / 9

dreska meloracija - Copy2 - 1.1Melorcija ir paskumi vai...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online