eng_soil vardini - Aizkav-prevents Aizstj-displace alu...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Aizkavē-prevents Aizstāj-displace alu rokošs- Borrowing atvasināts- Derivative augsnes veidošanās- Soil formation Būtiski-substanially caurgājība- Trafficability daļas -Division daļiņa- Particle dēdēšana -Weathering Eksistēt-persist enerģijas aprites cikls- Foodweb graudiņi- Grains izcēlies- Derived izkusis- Molten Izrāde-exhibits izskalošana- Leaching iztvaikošana- Evaporation koksnaini audi- Woody tissues laukakmens- Boulder līdzsvars- Equilibrium mitrums -Humidity nogulumi, sanesas- Silt nogulumieži -Sediments nokrišņi- Precipitation nozīme -Significance oļi- Cobbles Palīdz-aids papildinājumi- Additions Pārsvarā-predominantly Pārvaidošana- Transformation pārveidošana- Alteration pieņemts- Arbitrary Piesātināts-saturated plūsma- Fluxes Priekšnoteikums-prerequisite purvi -Bogs putekļi- Silt ražība- Fertility Rezultātā-consequently rupjš- Coarse sacietējumi- Pads savienojums -Compound siets -Sieve sīks -Fine šķīstošs- Soluble smilšmāls -Loam
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 06/08/2011 for the course FOREST 21 taught by Professor O'callaghan during the Spring '11 term at School of Visual Arts.

Page1 / 2

eng_soil vardini - Aizkav-prevents Aizstj-displace alu...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online